Kiểm tra việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 tại tỉnh Vĩnh Phúc

14:43 01/12/2018 | Lượt xem : 16292

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 16292
Sáng ngày 30/11, Đoàn công tác liên ngành Trung ương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 tại tỉnh Vĩnh Phúc.
Tham gia Đoàn công tác có Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ, Ban Dân vận Trung ương và Văn phòng Chính phủ.

Làm việc với Đoàn công tác, về phía tỉnh Vĩnh Phúc có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố của tỉnh Vĩnh Phúc.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Nguyễn Bá Huy bao cáo tại buổi kiểm tra

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Nguyễn Bá Huy cho biết, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận, các cấp chính quyền, cơ quan nhà nước đã thể chế hóa trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội thành các chương trình, đề án, quyết định kế hoạch công tác phù hợp với tình hình thực tế.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ gắn với công tác dân vận với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, phù hợp để thực hiện; tạo chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống và phong cách, tác phong công tác, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc phân công lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp phụ trách công tác dân vận. Đến nay, 100% Chủ tịch UBND các cấp phụ trách công tác dân vận chính quyền; các cơ quan, đơn vị thuộc chính quyền các cấp phân công một lãnh đạo phụ trách công tác dân vận. Qua đó, đã góp phần quan trọng đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã chủ độ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật một cách sâu rộng, đảm bảo thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thông qua đó, người dân tự biết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân khi tham gia các quan hệ pháp luật; công dân được thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, góp phần giảm bớt tình trạng khiếu nại không có căn cứ, kéo dài, vượt cấp.

Phong trào “Dân vận khéo” cũng được triển khai rộng khắp và thu hút sự tham gia, hướng ứng tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh với nhiều mô hình mới, cách làm hay.

Cùng với đó, chính quyền các cấp cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần Quyết định số 217 và 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Nhìn chung, việc triển khai và thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận được nâng lên, thể hiện rõ trong công tác quản lý, điều hành, thực thi công vụ. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan nhà nước đã làm tốt công tác cụ thể hóa các chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận bằng các quyết định, kế hoạch, đề án cụ thể, sát với tình hình thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và được triển khai, thực hiện có hiệu quả.

Công tác tổ chức, quản lý, điều hành được công khai, minh bạch, tạo điều kiện để nhân dân giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, giám sát cán bộ, công chức; việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đều lấy ý kiến góp ý của nhân dân. Công tác cải cách hành chính được chính quyền đẩy mạnh, các thủ tục hành chính được thực hiện đơn giản hóa; tinh giản biên chế, tổ chức lại bộ máy được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả đáng khích lệ. Công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân kịp thời, có hiệu quả…

Những kết quả đạt được trong "Năm dân vận chính quyền” đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 3 năm (2016-2018) tăng bình quân 7,81%, vượt mục tiêu đề ra là từ 7-7,5%/ năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Công nghiệp giữ được nhịp độ tăng trưởng cao, tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng của nền kinh tế và là động lực quan trọng để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển, từng bước kết hợp hài hòa với tăng trưởng kinh tế, đời sống vật chất và  tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu tại buổi kiểm tra, các thành viên Đoàn công tác đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ trên tất cả các mặt công tác, góp phần làm cho kinh tế của tỉnh phát triển, ổn định chính trị, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền.

Tuy nhiên, báo cáo của tỉnh cần bổ sung số liệu về các cuộc kiểm tra dân vận chính quyền, các cuộc đối thoại của lãnh đạo cấp huyện với nhân dân, số liệu về phong trào “Dân vận khéo” và công tác hòa giải cơ sở.

Báo cáo cũng cần đánh giá sự chuyển biến về nhận thức của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức trong “Năm dân vận chính quyền” 2018. Đánh giá việc phối hợp giữa UBND các cấp với các tổ chức chính trị - xã hội và các Sở, ban, ngành của tỉnh. Trao đổi những vấn đề còn khó khăn, lúng túng trong quá trình thực hiện công tác dân vận. Đánh giá thêm mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ Hà Thị Dung phát biểu tại buổi kiểm tra

Các thành viên Đoàn công tác cũng đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh tăng cường hơn nữa trong việc chỉ đạo thực hiện giáo dục phổ biến pháp luật cho nhân dân; đẩy mạnh công tác theo dõi thi hành pháp luật. Khi xây dựng văn bản phải đảm bảo tính dân chủ trong xây dựng và triển khai thực hiện; đồng thời, thực hiện đúng quy trình, lưu ý về thẩm quyền, tránh tình trạng văn bản chứa quy phạm nhưng ban hành dưới hình thức văn bản thông thường. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành nhằm nâng cao số lượng và chất lượng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, triển khai dịch vụ công mức độ 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì phát biểu tại buổi kiểm tra

Tiếp thu ý kiến của Đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì cho biết, những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đặc biệt, rất quan tâm đến công tác dân vận với mục đích xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch vững mạnh, tạo sự đồng thuận của nhân dân.

Thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, Tỉnh ủy đã có văn bản chỉ đạo, UBND tỉnh cũng đã ban hành nhiều kế hoạch để triển khai nội dung này, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả, đó là sự chỉ đạo của Tỉnh ủy đến các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể một cách hệ thống, sự vào cuộc của các tổ chức này rất quyết liệt, hiệu quả.

Về cải cách hành chính, tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện rất tốt trong những năm gần đây, trong đó cắt giảm nhiều thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí, thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Tỉnh ủy và UBND tỉnh cũng chỉ đạo quyết liệt trong việc thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế theo yêu cầu của Trung ương. 

Hàng năm, Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh và Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với nhân dân; tăng cường sự giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc; tăng cường gặp gỡ, đối thoại với công nhân tại các khu công nghiệp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và rút kinh nghiệm trong việc xây dựng các chính sách sát thực tế hơn. Chiều thứ 6 hàng tuần, lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp, lắng nghe ý kiến, tháo gỡ khó khăn và tỉnh luôn coi các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh là công dân của tỉnh.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; quyết liệt trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; qua đó, năm 2018, tỉnh không có khiếu nại, khiếu kiện đông người. Bên cạnh đó, tỉnh cũng có nhiều cơ chế, chính sách có lợi cho người dân và cả cán bộ, công chức, viên chức; đặc biệt là chính sách tuyên truyền, giáo dục pháp luật; chính sách thu hồi đất đai; các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chính sách về tinh giản biên chế; chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội…

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi kiểm tra

Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá cao kết quả công tác “Năm dân vận chính quyền” 2018 của tỉnh Vĩnh Phúc; đặc biệt đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành rất quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Để làm tốt hơn nữa công tác dân vận trong những năm tiếp theo, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc tập trung thực hiện một số nhiệm vụ:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về công tác dân vận chính quyền.

Thứ hai, đẩy mạnh đổi mới công tác dân vận; phân công trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng để sớm đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống.

Thứ ba, các cấp chính quyền cần phải gần dân, sát dân để giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện của nhân dân, làm tốt công tác hòa giải cơ sở.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, giữ vững và nâng cao hơn nữa thứ hạng các chỉ số Par index, chỉ số PCI, SIPAS; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước.

Thứ năm, đẩy mạnh phân cấp, phần quyền, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Thứ sáu, tiếp tục đổi mới các nội dung hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Thứ bảy, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

Thứ tám, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm tra đột xuất nhất là với những cơ quan có tiếp xúc trực tiếp, thường xuyên với người dân; kịp thời chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân của công chức, viên chức./. 

Thanh Tuấn

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 20.963.836

Khách Online : 611