• Thông tư 05/2022/TT-BNV
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tố chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
 • Thông tư 04/2022/TT-BNV
  sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách
 • Thông tư 2/VBHN-BNV
  Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
  • Phụ cấp ưu đãi nghề giáo viên theo nghị định 76/2019/NĐ-CP khi không giảng dạy do nghỉ dịch Covid-19

   Kính gửi Bộ Nội vụ! Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Nên từ tháng 9-12/2021 tại tỉnh Gia Lai đã ban hành văn bản tạm thời dừng đến trường đối với học sinh mẫu giáo đến khi có thông báo mới. Đến ngày 14/01/2022 mới có thông báo đi học trở lại. Như vậy thời gian từ tháng 9-12/2021 các giáo viên không đứng lớp giảng dạy có được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề không? Xem chi tiết

  • Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung

   Bản thân tôi là viên chức ngành giáo dục có hệ số lương hiện hưởng: 4,98 (bậc cuối cùng bảng lương A1). Ngày tính nâng lương lần sau: 01/10/2019 Thời gian phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự (từ 1987-1989) là: 02 năm 6 tháng. Hỏi: Theo Thông tư 03/2021 của Bộ Nội vụ, thời gian phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự của tôi có được tính vào thời gian nâng lương, phụ cấp thâm niên vượt khung thường xuyên hay không? Cảm ơn. Xem chi tiết

  • Về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, viên chức

   Cán bộ cấp xã tại nhiệm kỳ 2010-2015 là UV BCH đảng bộ, Phó Chủ tịch HĐND xã, nhiệm kỳ 2015-2020 là UV BTV đảng ủy, Chủ tịch UBND xã hiện nay là Phó Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX của huyện. Tại thời điểm tháng 4/2022 do sai phạm bị UBKT tỉnh ủy kỷ luật hình thức Khai trừ khỏi đảng. Xin hỏi với mức kỷ luật như trên thì phải xử lý kỷ luật như thế nào đối với chức danh Phó chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2011-2016 và Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021 đối với cán bộ, viên chức trên. Xin cảm ơn Xem chi tiết