Danh sách đơn vị

Tên đơn vị Điện thoại Email
Lãnh đạo Bộ Nội vụ Tổng đài: 024.62820404 lanhdaobo@moha.gov.vn
Văn phòng Bộ Tổng đài: 024.62820404 vanphongbo@moha.gov.vn
Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ Tổng đài: 024.62820404
Văn phòng Đảng ủy Bộ Tổng đài: 024.62820404 vanphongdanguybo@moha.gov.vn
Văn phòng Công đoàn Bộ Nội vụ Tổng đài: 024.62820404 vanphongcongdoanbo@moha.gov.vn
Văn phòng Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ Tổng đài: 024.62820404 vanphongdoanthanhnienbo@moha.gov.vn
Vụ Tổ chức cán bộ Tổng đài: 024.62820404 vutccb@moha.gov.vn
Vụ Tổ chức - Biên chế Tổng đài: 024.62820404 vutcbc@moha.gov.vn
Vụ Công tác thanh niên Tổng đài: 024.62820404 vucongtacthanhnien@moha.gov.vn
Vụ Kế hoạch - Tài chính Tổng đài: 024.62820404 vukhtc@moha.gov.vn
Vụ Tiền lương Tổng đài: 024.62820404 vutl@moha.gov.vn
Vụ Công chức - Viên chức Tổng đài: 024.62820404 vuccvc@moha.gov.vn
Vụ Chính quyền địa phương Tổng đài: 024.62820404 vucqdp@moha.gov.vn
Vụ Hợp tác quốc tế Tổng đài: 024.62820404 vuhtqt@moha.gov.vn
Vụ Tổ chức phi chính phủ Tổng đài: 024.62820404 vutcpcp@moha.gov.vn
Vụ Cải cách hành chính Tổng đài: 024.62820404 vucchc@moha.gov.vn
Vụ Pháp chế Tổng đài: 024.62820404 vupc@moha.gov.vn
Thanh tra Bộ Tổng đài: 024.62820404 thanhtrabo@moha.gov.vn
Ban Tôn giáo Chính phủ 024.38248763; Fax: 02438256300 bantgcp@moha.gov.vn
Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Tổng đài: 08043004; Fax: 08044682 bantdkttw@moha.gov.vn
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước 024.37660370; Fax: 024.37665165 cucvtltnn@moha.gov.vn
Học viện Hành chính Quốc gia 024.38343223. Fax: 024.38358943
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 024.37533659 - 024.37532864; Fax: 024.37532955 truongdhnvhn@moha.gov.vn
Viện Khoa học tổ chức nhà nước 024.39740195 - Fax: 024.39783952 viennckhtcnn@moha.gov.vn
Trung tâm Thông tin 024.62821010 trungtamthongtin@moha.gov.vn
Tạp chí Tổ chức nhà nước Tổng đài: 024.62820404 tapchitcnn@moha.gov.vn