Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 của Bộ Nội vụ

16:31 20/10/2021 | Lượt xem : 1528

Ngày 19/10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 1117/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 của Bộ Nội vụ triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN.
Kế hoạch nhằm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN nhằm tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025. Tăng cường sự hiểu biết, nâng cao ý thức “Tư duy Cộng đồng, Hành động Cộng đồng” của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Nội vụ để tham gia đóng góp và hưởng lợi từ tiến trình hội nhập và xây dựng Cộng đồng ASEAN. 

Chủ động đóng góp, triển khai các ưu tiên, định hướng các nội dung hoạt động của trong cơ chế hợp tác ASEAN do Bộ Nội vụ phụ trách về các vấn đề công vụ (sau đây gọi là ACCSM), tạo dấu ấn của Việt Nam về nội dung và cách thức tổ chức, góp phần củng cố xu thế hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực, nâng cao vị thế của ASEAN thông qua ACCSM. Đồng thời, nâng cao vị thế của Việt Nam trong hợp tác ACCSM đối với cộng đồng ASEAN nói riêng và trên trường quốc tế nói chung.

Về các nhiệm vụ thực hiện, Bộ Nội vụ sẽ thường xuyên cập nhật thông tin bằng tiếng Việt, tiếng Anh về các sự kiện liên quan của ASEAN, đặc biệt trong khuôn khổ ACCSM trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, Tạp chí Tổ chức nhà nước và Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ. Cung cấp thông tin về các sự kiện ACCSM cho các cơ quan truyền thông, báo chí theo quy định. 

Tăng cường phối hợp triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về ASEAN trong Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì. 

Về nội dung tuyên truyền, tuyên truyền về bản sắc ASEAN nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về Cộng đồng ASEAN. 

Tuyên truyền, quảng bá những nét tương đồng và độc đáo về văn hoá, truyền thống, lịch sử, ngôn ngữ... giữa các nước ASEAN nhằm nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau của cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong Cộng đồng ASEAN. 

Tuyên truyền, quảng bá đất nước, con người Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao văn hóa ứng xử và các giá trị tốt đẹp của người Việt Nam với bạn bè quốc tế. 

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về các giá trị chung của Cộng đồng ASEAN nói chung và nền công vụ các nước ASEAN nói riêng. 

Tuyên truyền về các đổi mới, sáng tạo của nền công vụ, tạo chuyển biến trong quá trình xây dựng chính sách, cung cấp dịch vụ công của các nước ASEAN nhằm thúc đẩy, khuyến khích học hỏi kinh nghiệm các nước ASEAN về cách thức quản lý nền công vụ và thu hút sự tham gia của người dân. 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin và Tuyên truyền ASEAN để triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá các hoạt động trong hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ.

Cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí về nội dung, kết quả của từng hoạt động, sự kiện diễn ra trong khuôn khổ ACCSM để tuyên truyền. 

Bên cạnh đó, tăng cường cơ chế thông tin, phản hồi qua mạng lưới phóng viên chuyên trách về ASEAN của các cơ quan báo chí trung ương, chuyên ngành nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền. Xác định rõ nhiệm vụ tương ứng với các đơn vị chủ trì, đơn vị liên quan và yêu cầu chủ động thực hiện, phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm để đạt kết quả tuyên truyền, quảng bá theo yêu cầu. 

Đồng thời, triển khai các nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, linh hoạt và phù hợp trong bối cảnh trong và sau đại dịch COVID-19. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức các hoạt động và triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá về ASEAN.

Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch này có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc triển khai thực hiện; báo cáo tiến độ và kết quả tổ chức các hoạt động hàng năm về Vụ Hợp tác quốc tế để tổng hợp.

Giao Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, giám sát, báo cáo và đề xuất Lãnh đạo Bộ các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm Kế hoạch được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; bám sát các mục tiêu của Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN và những chương trình, đề án mà Bộ Nội vụ đang thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các cơ quan thông tin, báo chí trong Bộ triển khai tuyên truyền, quảng bá về nội dung và các hoạt động trong hợp tác ASEAN nói chung và trong khuôn khổ ACCSM nói riêng qua Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ, Tạp chí Tổ chức nhà nước./.

Thanh Tuấn

Tin khác