Kế hoạch phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số của Bộ Nội vụ giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030

23:24 15/10/2021 | Lượt xem : 1727

Ngày 15/10, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1105/QĐ-BNV phê duyệt Kế hoạch phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số của Bộ Nội vụ giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.
Mục tiêu cơ bản đến năm 2025 

Đảm bảo 100% hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ Nội vụ được thực hiện trên nền tảng dữ liệu lớn chuyên ngành nội vụ (Big Data), có quy mô Quốc gia, được quản trị thống nhất; ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa, tự động hóa hoạt động. 

Xây dựng và đưa vào vận hành kho dữ liệu dùng chung, sử dụng công nghệ BigData, Data lake thiết lập nền tảng thống nhất để tích hợp, lưu trữ, khai thác, trao đổi và chia sẻ dữ liệu giữa các ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ. 

Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ (MOHA), Cổng thông tin tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị của Bộ được nâng cấp lên Công nghệ 4.0, hiện đại, thẩm mỹ, tự động hóa cao, lưu trữ dữ liệu lớn, đáp ứng yêu cầu là Cổng giao tiếp điện tử duy nhất của Bộ Nội vụ đối với cá nhân, tổ chức. Xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp ngành Nội vụ và Trung tâm điều hành thông minh của Bộ Nội vụ (IOC). 

Hoàn thành việc sản xuất, cấp phát, quản lý Thẻ công chức, viên chức điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước; Đưa vào vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Xây dựng và đưa vào vận hành CSDL Quốc gia về CBCCVC trong các cơ quan nhà nước.

Hoàn thành thí điểm và đưa vào triển khai trong thực tiễn cơ quan, tổ chức ảo; công chức, viên chức số; xây dựng cơ chế quản lý, vận hành của các đối tượng số trên không gian mạng của Bộ Nội vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. 

Kiện toàn tổ chức, bộ máy các đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin (CNTT) của Bộ theo hướng tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc xây dựng, quản lý vận hành Bộ Nội vụ số; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin (CNTT) của Bộ đủ mạnh, để thực hiện tốt nhiệm vụ. 

Nền tảng đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sát hạch, thi nâng ngạch... được xây dựng và đi vào hoạt động hiệu quả tại các cơ sở, đào tạo bồi dưỡng của Bộ; tối thiểu 70% nội dung, chương trình đào tạo, thi tuyển, thi nâng ngạch quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp hoặc tương đương được thực hiện trực tuyến. 

100% văn bản trao đổi giữa Bộ Nội vụ và các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử và được ký số bởi chữ ký chuyên dùng trừ các văn bản có nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước. 

90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc có nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước). Tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trên hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần. 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4;

100% hồ sơ công việc, hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa và tạo lập trên môi trường điện tử, được lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trên môi trường điện tử để tiện khai thác và sử dụng. 100% dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nội vụ được thiết kế, thiết kế lại nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng; 100% giao dịch trên cổng Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử Bộ Nội vụ, kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia, được xác thực điện tử. 

100% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của Bộ Nội vụ được cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ và được kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia. 50% các hoạt động văn bản, tài liệu hành chính thông thường (trừ các văn bản có nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước) trong hoạt động thanh tra, kiểm tra của Bộ Nội vụ được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. 

100% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng phổ cập kỹ năng số cơ bản; 50% công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số.

Hoàn thành việc triển khai đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước qua Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin. 

Các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin (HTTT), các nội dung thông tin số trên không gian mạng của ngành Nội vụ. 

Định hướng đến năm 2030 

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được từ giai đoạn 2021 – 2025 để phát triển Chính phủ số của Bộ Nội vụ nhằm chuyển đổi cách thức tổ chức, vận hành, môi trường làm việc, công cụ làm việc để cán bộ, công chức, viên chức có thể hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình. 

Chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, doanh nghiệp mang lại nhiều lợi ích và sự hài lòng của người dân khi giao dịch với Bộ Nội vụ. Hình thành nền tảng dữ liệu và hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT), kết nối, chia sẻ giữa Bộ Nội vụ và các cơ quan nhà nước, giảm 20% thủ tục hành chính, tăng 30% dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp. 

Tổ chức khai thác, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong các cơ quan nhà nước; Kết nối, chia sẻ với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. 

Tổ chức khai thác, quản lý, vận hành kho dữ liệu tổng hợp của Bộ Nội vụ, sử dụng các công nghệ BigData, AI để quản lý, phân tích, cung cấp thông tin hỗ trợ ra quyết định cho các cấp lãnh đạo. 

Vận hành hệ thống, kết nối, chia sẻ dữ liệu, tổ chức triển khai đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước qua Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin. 

Nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 – 2025

Để đạt được những mục tiêu trên, Bộ Nội vụ xác định những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 – 2025, cụ thể:
 
Thứ nhất,
hoàn thiện môi trường pháp lý:  Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ điện tử; các đề án, dự án về lưu trữ tài liệu điện tử.

Thông tư quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức điện tử. Xây dựng, ban hành các văn bản liên quan đến tiêu chuẩn kỹ thuật của thẻ công chức điện tử cũng như các quy định về việc quản lý, sử dụng thẻ công chức điện tử; các quy định về mã hiệu, số hiệu, Qr code cán bộ, công chức, viên chức... 

Xây dựng và ban hành các quy chế, quy định về quản lý, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin tại Bộ Nội vụ. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định chế độ báo cáo, thống kê ngành Nội vụ trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Ban hành các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật kết nối, chia sẻ tích hợp các cơ sở dữ liệu của ngành Nội vụ. 

Thứ hai, phát triển hạ tầng số: Phát triển hạ tầng điện toán đám mây của Bộ Nội vụ, quy hoạch Trung tâm dữ liệu của Bộ, dự phòng lẫn nhau qua kênh truyền cáp quang dùng riêng, có đường truyền Internet băng rộng tốc độ cao và có kết nối trực tiếp với trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX). 

Tiếp tục tăng cường hạ tầng máy chủ, lưu trữ, bảo mật đáp ứng phát triển, vận hành các phần mềm chuyên ngành (Voffice, cổng thông tin điện tử một cửa, Dịch vụ công, các nền tảng tích hợp, chia sẻ,..) các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. 

Xây dựng trục tích hợp dữ liệu (LGSP) của Bộ Nội vụ, thực hiện kết nối liên thông, đồng bộ, chia sẻ các dịch vụ dùng chung, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Nội vụ phiên bản 2.0. 

Hoàn thiện hạ tầng kết nối mạng tại các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, đảm bảo hệ thống mạng nội bộ ổn định, tốc độ cao và an toàn, bảo mật đáp ứng phát triển Chính phủ số. 

Thứ ba, phát triển nền tảng hệ thống: Xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ Nội vụ, thực hiện kết nối liên thông, đồng bộ, chia sẻ các dịch vụ dùng chung, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo Kiến trúc chính phủ điện tử Bộ Nội vụ phiên bản 2.0. Xây dựng hệ thống Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) cho các hệ thống thông tin của bộ và kết nối với hệ thống hỗ trợ giám sát, điều hành an toàn mạng phục vụ Chính phủ số của quốc gia, hệ thống an ninh mạng phục vụ Chính phủ số của quốc gia. Phát triển các hệ thống nền tảng cho phát triển Chính phủ số, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ Nội vụ.

Thứ tư, phát triển dữ liệu: Phát triển các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ Chính phủ số của Bộ Nội vụ như: xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước; xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp ngành Nội vụ và Trung tâm điều hành thông minh của Bộ Nội vụ (IOC); xây dựng Đề án Chuyển đổi số của Bộ Nội vụ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. 

Triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin để đánh giá, tiếp nhận ý kiến về kết quả cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030”; xây dựng “Hệ thống thông tin quản lý công tác Hợp tác quốc tế của Bộ Nội vụ”; tạo lập bộ cơ sở dữ liệu về thi đua, khen thưởng trên toàn quốc, bao gồm cả các dữ liệu khen thưởng được lưu trữ từ trước đến nay, làm cơ sở cho việc khai thác, sử dụng các dữ liệu thi đua, khen thưởng phục vụ công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên môi trường internet…

Xây dựng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp của Bộ Nội vụ nhằm lưu trữ tập trung hướng tới hình thành kho dữ liệu dùng chung của Bộ: thiết kế kiến trúc dữ liệu tổng thể của Bộ Nội vụ đảm bảo nguyên tắc mỗi loại dữ liệu chỉ do một đầu mối cung cấp; thiết lập trung tâm dữ liệu điện tử dùng chung có thể chia sẻ, kết nối để tối ưu hóa việc khai thác và đảm bảo tính bảo mật đối với từng loại thông tin; tổ chức thu thập, số hóa và lập chỉ mục dữ liệu đã được số hóa, chuẩn hóa cấu trúc và chuyển đổi các dữ liệu thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ thành dữ liệu điện tử. 

Thứ năm, phát triển ứng dụng, dịch vụ số: Phát triển Hệ thống tích hợp Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Nội vụ với các hệ thống xử lý nghiệp vụ chuyên ngành để cung cấp dịch vụ số, kết nối với Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số và các hệ thống quy mô quốc gia cần thiết khác.

Phát triển các dịch vụ công trực tuyến dựa trên nhu cầu của người dân và theo các sự kiện trong cuộc đời, người dân chỉ cung cấp thông tin một lần. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cung cấp dịch vụ như trợ lý ảo, trả lời tự động… Triển khai các kênh tương tác trực tuyến giữa Bộ Nội vụ và người dân. Xây dựng khai thác vận hành hệ thống thông tin báo cáo của bộ kết nối với hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ, từng bước tự động hóa công tác báo cáo, thống kê phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ. 
Triển khai các hệ thống làm việc từ xa theo hướng thuê dịch vụ nhằm đa dạng hóa các hình thức làm việc phù hợp với các đối tượng, hoàn cảnh khác nhau… Phát triển các ứng dụng, dịch vụ chuyên ngành phục vụ nội bộ và kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin trong và ngoài Bộ Nội vụ. 

Đẩy mạnh việc số hóa (áp dụng ISO điện tử) tại các quy trình nội bộ công việc giữa các đơn vị và với Văn phòng Bộ như cung cấp số liệu, đăng ký xe đi công tác, đăng ký phòng họp, đăng ký làm thêm giờ, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị,...để phục vụ mục tiêu xây dựng Bộ Nội vụ số. Tổ chức triển khai, vận hành phần mềm quản lý văn bản điện tử của Bộ Nội vụ theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi nhận, văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước …

Thứ sáu, đảo đảm an toàn, an ninh mạng: Duy trì triển khai đảm bảo an toàn, an ninh mạng theo mô hình 4 lớp: Lớp 1: Có đơn vị chuyên trách tại chỗ là Phòng Quản lý an toàn thông tin, Trung tâm Thông tin; Lớp 2 và 3: Tự thực hiện giám sát và kiểm tra, đánh giá; Lớp 4: Hệ thống hiện đã kết nối với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC).

Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai xây dựng hệ thống bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng theo quy định của pháp luật; chủ trì tổ chức thuê dịch vụ đảm bảo an ninh mạng; định kỳ tổ chức tập huấn, diễn tập bảo đảm an toàn thông tin phục vụ Chính phủ số của Bộ Nội vụ. Xây dựng các chính sách và quy định về vai trò và quyền khi truy cập dữ liệu ở các mức độ khác nhau. 

Xây dựng các hệ thống kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số gồm: hệ thống giám sát, cảnh báo sớm về nguy cơ an ninh mạng; hệ thống hỗ trợ điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng. 

Hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống nền tảng, hệ thống phục vụ phát triển Chính phủ số Bộ Nội vụ. Tham gia mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn an ninh mạng quốc gia và các chiến dịch bảo đảm an toàn thông tin mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông điều phối, phát động. 

05 giải pháp

Bộ Nội vụ cũng đưa ra 05 giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ, đó là: Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ; Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ và toàn thể xã hội về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và chuyển đổi số; Tăng cường hợp tác quốc tế, bao gồm các hoạt động hợp tác quốc tế trong phát triển công nghệ, Chính phủ điện tử/Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng (thăm quan, học tập, chia sẻ); Nghiên cứu, hợp tác để làm chủ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ số phục vụ công tác quản lý, điều hành của Bộ; Thiết lập cơ chế theo dõi, giám sát, đánh giá, đo lường hiệu quả các dự án đầu tư dựa trên số liệu và chế độ báo cáo định kỳ đảm bảo thực thi các mục tiêu trong triển khai Chính phủ điện tử, Chính phủ số của Bộ Nội vụ./.

Thanh Tuấn

Tin khác