Hội thảo khoa học góp ý hoàn thiện dự thảo các chuyên đề thuộc Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

14:56 25/11/2021 | Lượt xem : 1488

Ngày 25/11, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học góp ý hoàn thiện dự thảo các chuyên đề thuộc Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa chủ trì hội thảo khoa học.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa chủ trì hội thảo khoa học.

Tham dự hội thảo khoa học có các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực luật pháp và tổ chức bộ máy nhà nước; đại diện một số Bộ, ban, ngành, địa phương; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Phát biểu khai mạc hội thảo khoa học, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa nhấn mạnh, tiếp tục triển khai và cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện chương trình và kế hoạch triển khai xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" trong đó Bộ Nội vụ được cấp có thẩm quyền giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu, xây dựng 03 chuyên đề thuộc Đề án, gồm: (1) Chuyên đề "Chiến lược cải cách hành chính đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam"; (2) Chuyên đề "Đổi mới tổ chức, hoạt động của Chính phủ đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam"; (3) Chuyên đề "Đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam".

Thời gian qua, Bộ Nội vụ đã tích cực, chủ động nghiên cứu và xây dựng các dự thảo báo cáo chuyên đề, gửi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan, qua đó đã bổ sung và hoàn thiện các dự thảo trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức. Để có thêm cơ sở tiếp tục hoàn thiện dự thảo các báo cáo chuyên đề, đáp ứng chất lượng theo yêu cầu của Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đề nghị các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học là các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm cùng tập trung thảo luận, đánh giá chuyên sâu về những kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế, bất cập và đề xuất các quan điểm, định hướng cải cách, đổi mới về các nội dung được đề cập trong các dự thảo báo cáo, đồng thời chia sẻ và đóng góp ý kiến liên quan đến 03 chuyên đề mà Bộ Nội vụ được phân công chủ trì, giúp Bộ Nội vụ hoàn thiện các chuyên đề này.

Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo khoa học, ông Phạm Minh Hùng - Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, đã trình bày báo cáo đề dẫn hội thảo khoa học, trong đó cho biết các chuyên đề đã hệ thống hóa, làm rõ những chủ trương, đường lối của Đảng trong từng thời kỳ về cải cách hành chính, về đổi mới tổ chức hoạt động của Chính phủ; đổi mới tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương; làm rõ ý nghĩa quan trọng và những nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đã tập trung phân tích, làm nổi bật các kết quả đạt được, cũng như đánh giá thực trạng; những tồn tại, hạn chế của cải cách hành chính, đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ và chính quyền địa phương trong suốt quá trình xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời gian qua; Trên cơ sở chủ trương, đường lối của Đảng, phân tích, đánh giá thực trạng và bối cảnh thực tiễn trong nước và quốc tế, các chuyên đề đã đưa ra những định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Thảo luận tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đã tiếp tục phân tích, đánh giá, đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất những định hướng, giải pháp cần bổ sung vào các dự thảo báo cáo chuyên đề về cải cách hành chính, đổi mới tổ chức, hoạt động của Chính phủ và chính quyền địa phương trong thời gian đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045.

Tổng kết hội thảo khoa học, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, tập trung, giàu tính khoa học, phân tích sâu, có nhiều đề xuất hay đối với các vấn đề, nội dung liên quan đến 03 chuyên đề mà Bộ Nội vụ được phân công chủ trì nghiên cứu và xây dựng; đồng thời đề nghị bộ phận biên soạn tiếp tục hoàn thiện, chỉnh sửa, bổ sung các dự thảo báo cáo chuyên đề trên cơ sở tiếp thu ý kiến trực tiếp của các đại biểu và văn bản của các bộ, ban, ngành, địa phương tham dự hội thảo.

Thuận Nghiên