Công bố Quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Kon Tum

12:15 20/09/2022 | Lượt xem : 3053

Ngày 19/9, tại UBND tỉnh Kon Tum, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, bổ nhiệm công chức; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức… tại UBND tỉnh Kom Tum.
Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chủ trì buổi công bố Quyết định. 
Tham dự buổi công bố quyết định có các thành viên Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo và công chức bộ phận tổ chức cán bộ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc UBND tỉnh Kon Tum.

Ông Nguyễn Mạnh Khương phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ mục đích, yêu cầu, sự cần thiết của hoạt động của Thanh tra Bộ Nội vụ; nội dung thanh tra theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt; đồng thời, yêu cầu Đoàn thanh tra Bộ thực hiện nghiêm túc theo Quy chế làm việc của Đoàn thanh tra, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ.

Ông Nguyễn Mạnh Khương cũng đề nghị các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra để cuộc thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch được Chánh Thanh tra phê duyệt.

Ông Trần Ngọc Huy công bố quyết định thanh tra

Thay mặt Đoàn thanh tra, ông Trần Ngọc Huy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 348/QĐ-TTBNV ngày 09/9/2022 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Kon Tum, giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2022.

Quang cảnh buổi công bố quyết định thah tra

Ông Trần Ngọc Huy cũng nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng được thanh tra; lịch làm việc của Đoàn thanh tra; quy chế phát ngôn, bảo mật trong quá trình thanh tra và đề nghị UBND tỉnh Kon Tum và các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra.

Ông Nguyễn Văn Lân trình bày báo cáo của UBND tỉnh Kon Tum

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Lân, Giám đốc Sở Nội vụ thông qua báo cáo của UBND tỉnh Kon Tum về các nội dung thanh tra theo Quyết định thanh tra số 348/QĐ-TTBNV ngày 09/9/2022 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ.

Ông Lê Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tiếp thu các ý kiến của Chánh Thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ làm đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong quá trình thanh tra để làm việc với Đoàn thanh tra đảm bảo về thời gian, địa điểm, hồ sơ, tài liệu, thành phần làm việc theo đúng yêu cầu của Đoàn thanh tra; đồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra. Trong quá trình tiến hành thanh tra, nếu có vấn đề phát sinh, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để có chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

Thanh Tuấn – Tài Đức