Chung tay phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

14:55 20/05/2022 | Lượt xem : 1394

Ngày 19/5, Bộ Nội vụ ban hành Văn bản số 2071/BNV-VP về việc triển khai thực hiện Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 (Chiến lược).

Ảnh minh họa

Theo Chiến lược, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là quốc sách hàng đầu, đóng vai trò đột phá chiến lược trong giai đoạn mới; là động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả; là nhân tố quyết định nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia, các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội, địa phương và doanh nghiệp; là nền tảng để thực hiện chuyển đổi số quốc gia; góp phần quan trọng nâng cao đời sống nhân dân, phát triển bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Phát triển đồng bộ, liên ngành, có trọng tâm, trọng điểm khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ. Phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia và các hệ thống đổi mới sáng tạo ngành, vùng, trong đó lấy doanh nghiệp làm trung tâm, viện nghiên cứu và trường đại học là chủ thể nghiên cứu mạnh, Nhà nước thực hiện định hướng, điều phối, kiến tạo môi trường thể chế, chính sách thuận lợi cho hoạt động hiệu quả của toàn hệ thống.

Kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa phát triển năng lực nội sinh với tận dụng tối đa cơ hội, nguồn lực bên ngoài, ưu tiên tiếp thu, hấp thụ, làm chủ và ứng dụng nhanh chóng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới, đặc biệt là chủ động, tích cực tiếp cận và khai thác triệt để những cơ hội và thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng phục vụ thiết thực đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội, đồng thời chú trọng nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng để tiến tới sáng tạo, tự chủ và cạnh tranh về công nghệ ở những lĩnh vực then chốt mà Việt Nam có nhu cầu, tiềm năng và lợi thế.

Mục tiêu tổng quát của Chiến lược đến năm 2030, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được phát triển vững chắc, thực sự trở thành động lực tăng trưởng, góp phần quyết định đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; góp phần phát triển toàn diện văn hóa, xã hội, con người, bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam; tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt mức tiên tiến ở nhiều lĩnh vực quan trọng, thuộc nhóm dẫn đầu trong các nước có thu nhập trung bình cao; trình độ, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp đạt mức trên trung bình của thế giới; một số lĩnh vực khoa học và công nghệ đạt trình độ quốc tế.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt, phổ biến đầy đủ đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về quan điểm, mục tiêu, định hướng của Chiến lược nêu trên, nhằm góp phần chung tay cùng cả nước phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp có liên quan trong Chiến lược của quốc gia lồng ghép vào chiến lược, kế hoạch 5 năm, hằng năm; đồng thời cụ thể hóa bằng các nội dung công việc, hoạt động đổi mới, sáng tạo trên lĩnh vực được giao quản lý của đơn vị và chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, địa phương nghiên cứu xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách; tổ chức bộ máy; phát triển nguồn nhân lực cho các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Bộ trưởng giao Viện khoa học tổ chức nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tập trung nghiên cứu về khoa học tổ chức để không ngừng đổi mới, sáng tạo, áp dụng hiệu quả, phù hợp vào thực tiễn của Bộ, ngành Nội vụ. Trong đó, giao Viện Khoa học tổ chức nhà nước tổng hợp, báo cáo định kỳ tình hình triển khai thực hiện Chiến lược của Bộ theo quy định. 

Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất về việc tuyển dụng, bố trí, sắp xếp, cơ chế, chính sách quan tâm đến nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Bộ; đẩy mạnh phong trào, tổ chức nghiên cứu, học tập, đào tạo, bồi dưỡng, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Bộ trưởng yêu cầu Tạp chí Tổ chức nhà nước, Trung tâm thông tin, các trang thông tin nội bộ tăng cường công tác truyền thông về Chiến lược nêu trên.

Thanh Tuấn