Bộ Nội vụ triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

23:24 15/10/2021 | Lượt xem : 1545

Ngày 15/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội ban hành Công văn số 5191/BNV-BCĐ về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Theo đó, ngày 13/10/2021, UBND Thành phố Hà Nội có Công điện số 21/CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID - 19 Bộ Nội vụ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động bám sát và thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới. 

Từ 06h00 ngày 14/10/2021, các đơn vị tổ chức các hoạt động bình thường theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; thường xuyên tự đánh giá nguy cơ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; tiếp tục duy trì chế độ báo cáo công tác phòng, chống dịch về Văn phòng Bộ trước 15h00 hàng ngày để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng và Ban Chỉ đạo. 

Yêu cầu Tạp chí Tổ chức nhà nước, Trung tâm Thông tin tiếp tục tuyên truyền về việc thực hiện phòng, chống dịch theo các hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế; chủ động cập nhật kịp thời, đầy đủ diễn biến dịch bệnh từ nguồn thông tin chính thống báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ để có chỉ đạo kịp thời./.

Thanh Tuấn

Tin khác