Bộ Nội vụ thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử

11:09 06/11/2018 | Lượt xem : 2722

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2722

(Moha.gov.vn)-Ngày 31/10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Quyết định số 2456/QĐ-BNV về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo Quyết định này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng ban. Các Phó Trưởng ban gồm: Thứ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách lĩnh vực cải cách hành chính và Thứ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin.

Các Ủy viên thường trực gồm: Chánh Văn phòng Bộ và Giám đốc Trung tâm Thông tin.

Các ủy viên là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vu có tên dưới đây: Vụ Cải cách hành chính; Vụ Tổ chức - Biên chế; Vụ Chính quyền địa phương; Vụ Công chức - Viên chức; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế; Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Ban Tôn giáo Chính phủ; Học viện Hành chính quốc gia; Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và 01 Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng kế hoạch triển khai thực hiện chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; Điều phối, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến việc xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử.

Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ liên quan đến xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao Văn phòng Bộ làm nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ đạo; là đơn vị đầu mối, giúp Ban Chỉ đạo điều phối công tác xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo; trình Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế và Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1673/QĐ-BNV ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Nội vụ.

Xem toàn văn Quyết định số 2456/QĐ-BNV: Tại đây

 

Anh Cao

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 20.963.901

Khách Online : 630