Yên Bái: Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát triển nguồn lực

15:26 04/01/2022

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Trọng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tại Hội nghị phổ biến và phát động phong trào thi đua thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt nam giai đoạn 2021-2030 do Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp quốc tại Việt Nam tổ chức ngày 13/12 vừa qua tại Hà Nội.
Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái Nguyễn Văn Trọng phát biểu tại Hội nghị

Theo ông Nguyễn Văn Trọng, về công tác chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên, tỉnh Yên Bái xác định, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 là một chủ trương lớn của Chính phủ nhằm xây dựng thế hệ thanh niên phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự lực, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học và công nghệ. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của quê hương, đất nước và quá trình hội nhập quốc tế…

Triển khai thực hiện Chiến lược, ngày 22/11/2021, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 2203/QĐ-UBND về Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh giai đoạn 2021-2030. Chương trình của tỉnh đã bám sát Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021- 2025; Chương trình hành động phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình chuyển đổi số của tỉnh giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 để xây dựng chương trình phát triển thanh niên của tỉnh. 

Trong đó, thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát triển nguồn lực. Phát huy vai trò thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo đi đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh phù hợp với Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam; đảm bảo gắn với yếu tố đặc thù của tỉnh Yên Bái. Kinh nghiệm triển khai sớm để đồng bộ nội dung, khớp niên độ; triển khai lồng ghép nguồn lực để thực hiện để xây dựng Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh Yên Bái.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái cho biết, trong Chương trình hành động của tỉnh Yên Bái đã xây dựng nhiệm vụ trọng tâm hưởng ứng Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, cụ thể: 

Thứ nhất,
chính sách đối với thanh niên của tỉnh gắn với chiến lược phát triển thanh niên, tỉnh đã ban hành chính sách về phát triển nguồn nhân lực, trong đó cơ bản dành cho đối tượng là thanh niên. Chính sách của tỉnh để thu hút nguồn nhân lực: đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh Yên Bái ban hành một số chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025.

Thứ hai, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Đề án số 11-ĐA/TU ngày 08/8/2018  về “Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”. Trong đó, tỉnh Yên Bái đã đưa đội ngũ cán bộ trẻ vào dự nguồn; đưa đội ngũ cán bộ trẻ tăng cường tới các vùng kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng cao.

Thứ ba, Chương trình thanh niên Yên Bái sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp: tỉnh ban hành Quyết định số 1641/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 phê duyệt Đề án “hỗ trợ, phát triển phong trào thanh niên Yên Bái khởi nghiệp giai đoạn 2021-2025”. Với các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, trang trại trẻ, tham gia các cuộc thi sáng tạo của thanh niên; các mô hình khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Yên Bái đã khai thác hiệu quả thế mạnh của địa phương, xây dựng chuỗi sản phẩm chủ lực và xây dựng chương trình mỗi xã một sản phẩm. 

Thứ tư, thanh niên trong xây dựng nông thôn mới: tỉnh đã triển khai Chương trình “tuổi trẻ Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Thứ năm, thanh niên hưởng ứng nền kinh tế số, xã hội số, chính quyền số: tỉnh Yên Bái đã triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về chuyển số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Thứ sáu, thanh niên tham gia xây dựng phát triển kinh tế- xã hội tại chỗ, giải quyết việc làm ổn định “đảm bảo thanh niên ly nông không ly hương”, đảm bảo giải quyết việc làm, phát triển kinh tế - xã hội tại chỗ, tạo phong trào thanh niên phát triển mạnh mẽ, để tăng cường số lượng thanh niên hoạt động thường xuyên tại các địa phương.

Thứ bảy, Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thanh niên, các đề tài, đề án, dự án về phát triển thanh niên như: Đề tài khoa học "Nghiên cứu giải pháp tập hợp và phát huy đội ngũ sinh viên, trí thức trẻ phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái "; Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030”; Đề án “Phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong thanh niên; quản lý, giáo dục thanh niên trong trại tạm giam”; Đề án “Hỗ trợ giải quyết việc làm cho thanh niên xuất ngũ”; nghiên cứu, đề xuất chính sách dạy nghề và giải quyết việc làm đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Trọng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước về công tác thanh niên; xác định rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc triển khai thực hiện theo phân công, phân cấp của Chính phủ, nhằm thực hiện toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam. Đề ra các chỉ tiêu, mục tiêu phù hợp, thiết thực và cụ thể bố trí nguồn lực thỏa đáng để các địa phương triển khai thực hiện đạt hiệu quả. 

Thanh Tuấn (Nguồn: Vụ Công tác Thanh niên)