Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ năm 2021

18:58 18/11/2021

Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 956/QĐ-BNV về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ năm 2021.
Mục đích nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao bổ sung cho cơ quan nhà nước. Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP tại một số địa phương để nắm bắt, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP phù hợp với tình hình thực tiễn. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình nhập và quản lý dữ liệu về sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ nhằm phục vụ công tác thống kê, tổng hợp, quản lý và hoạch định chủ trương của Đảng và nhà nước.

Về nhiệm vụ thực hiện, Bộ Nội vụ sẽ tổ chức 03 lớp tập huấn trực tuyến cho 3 vùng Bắc, Trung, Nam. Mỗi lớp học được tổ chức trong 01 tuần, 01 buổi khai mạc có giảng viên trực tuyến trên phần mềm hỗ trợ hội nghị trực tuyến với toàn bộ học viên, sau khai mạc học viên chủ động truy cập bài giảng điện tử để khai thác các nội dung đào tạo. Trong 01 tuần học trực tuyến sẽ có 01 trợ giảng hỗ trợ học viên.

Thành phần tham gia là công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương được phân công nhiệm vụ nhập dữ liệu, tổng hợp, theo dõi tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị

Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của Bộ về Cơ sở dữ liệu và Trang thông tin điện tử về sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Bộ Nội vụ cũng sẽ thành lập Đoàn công tác làm việc một số tỉnh, thành phố để kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP. Việc kiểm tra thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP được thực hiện lồng ghép với chương trình kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong và quản lý nhà nước về thanh niên.

Bộ trưởng giao Vụ Công tác thanh niên chủ trì triển khai xây dựng và thực hiện Kế hoạch; chủ trì nhập, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đã tạo lập và quản lý cơ sở dữ liệu theo quy định. Đồng thời, thành lập Đoàn công tác thực hiện việc lồng ghép chương trình kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP với chương trình kiểm tra công tác quản lý nhà nước về thanh niên và một số chương trình, nhiệm vụ khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Vụ đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm nguồn kinh phí.  

Giao Trung tâm Thông tin tổ chức đào tạo trực tuyến, hướng dẫn quy trình nhập, đăng tin bài, quản lý Cơ sở dữ liệu và Trang thông tin điện tử về sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ cho các bộ, ngành, địa phương. Hỗ trợ Vụ Công tác thanh niên nhập, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đã tạo lập và quản lý dữ liệu trong quá trình sử dụng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ…

Thanh Tuấn (Nguồn: Vụ Công tác Thanh niên cung cấp)