Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc

19:17 15/11/2022

Ngày 11/11, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Văn bản số 447-CV/BCSĐ về việc thực hiện Hướng dẫn số 76-HD/BTGTW ngày 04/11/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963- 02/01/2023).
Tượng đài Chiến thắng Ấp Bắc tại xã Tân Phú, huyện Cai Lậy, Tiền Giang. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Hướng dẫn nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Ấp Bắc trong sự nghiệp cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; qua đó, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí kiên cường, sáng tạo, tự lực tự cường, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, lợi dụng sự kiện để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ.

Nội dung tuyên truyền về diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và tầm quan trọng của Chiến thắng Ấp Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; khẳng định đây là trận đầu quân và dân ta đánh bại chiến thuật "trực thăng vận", "chiến xa vận" của Mỹ - Ngụy, mở đường cho cao trào tiêu diệt sinh lực địch trong càn quét, bắn máy bay, đánh thiết giáp và đưa phong trào phá ấp chiến lược lên đỉnh cao; đánh dấu sự phát triển về thế và lực của ta, mở ra phong trào "Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công”; đánh dấu sự chuyển biến về chất của chiến tranh cách mạng và sự trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam.

Sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình, kịp thời của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự mưu trí, sáng tạo và tinh thần chiến đấu anh dũng, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của quân và dân ta. Thành tựu của đất nước, địa phương sau 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc; sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng vũ trang ba thứ quân; các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, lợi dụng sự kiện để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc…

Căn cứ Hướng dẫn số 76-HD/BTGTW, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ triển khai thực hiện tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc theo Hướng dẫn số 76-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương trong Đảng bộ Bộ Nội vụ, bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra. 

Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng cùng cấp tuyên truyền nội dung Hướng dẫn số 76-HD/BTGTW nêu trên đến công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý; các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp với điều kiện cụ thể, chú trọng tuyên truyền trên các tạp chí, trang thông tin điện tử, các tài liệu ấn phẩm tuyên truyền và trong sinh hoạt thường kỳ. 

Giao Trung tâm Thông tin, Tạp chí Tổ chức nhà nước bám sát Hướng dẫn số 76-HD/BTGTW để triển khai các hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc; khai thác thông tin tư liệu chính thống; không đưa tin, bình luận những vấn đề lịch sử còn nhiều ý kiến khác nhau.

Thanh Tuấn

Tin khác