Bộ Nội vụ tuyên truyền “Đề cương về văn hóa Việt Nam”

12:48 10/01/2023

Ngày 06/01, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 511-CV/BCSĐ về việc thực hiện Kế hoạch số 203-KH/BTGTW ngày 30/12/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023).
Theo đó, Ban cán sự đảng Bộ đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ phổ biến, tuyên truyền nội dung Kế hoạch số 203-KH/BTGTW và đề cương gửi kèm tới các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc. 

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy cùng cấp phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kế hoạch số 203-KH/BTGTW theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Ban Cán sự đảng Bộ giao Trung tâm Thông tin, Tạp chí Tổ chức nhà nước bám sát nội dung Kế hoạch số 203-KH/BTGTW để tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương.

Bản “Đề cương Văn hóa Việt Nam” do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo năm 1943. Ảnh: baotanglichsu.vn

Theo Kế hoạch số 203-KH/BTGTW, "Đề cương về văn hóa Việt Nam” do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo và được thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương tháng 02/1943. Đề cương là văn kiện có tính cương lĩnh đầu tiên Đảng về văn hóa; đề cập toàn diện và sâu sắc những vấn đề có tính chất nền tảng về nguyên tắc, phương châm, phương hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong suốt 80 năm qua, những nội dung, giá trị cốt lõi của Đề cương được Đảng ta không ngừng kế thừa, vận dụng và phát triển để từng bước hoàn thiện tư duy lý luận và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, ngày 24/11/2021; căn cứ Hướng dẫn số 69- HD/BTGTW, ngày 20/9/2022 của Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023-2025; sau khi trao đổi, xin ý kiến thống nhất với các cơ quan, đơn vị có liên quan; Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam”.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục nghiên cứu, khẳng định và tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lâu bền của “Đề cương về văn hóa Việt Nam”; tổng kết, đánh giá quá trình kế thừa, vận dụng và phát triển những nội dung cốt lõi của văn kiện.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm, giúp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, nhất là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cả nước tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện và đồng bộ hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ, đặc biệt là quan điểm của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII về xây dựng và phát huy giá trị hóa, sức mạnh con người Việt Nam và Bài phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, ngày 24/11/2021.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm bằng các hình thức phù hợp, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng, gắn kết với sự kiện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân dịp đầu xuân Quý Mão 2023; hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Xuân, mừng Đảng và các sự kiện lịch sử, văn hóa, chính trị quan trọng của đất nước, ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; tạo không khí phấn khởi, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng và sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thì đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành văn hóa, của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thanh Tuấn

Tin khác