Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ Nội vụ

11:08 01/06/2020

Ngày 30/5, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch số 2722/KH-BNV cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ Nội vụ.
Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; Đưa công tác cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đi vào hoạt động thường xuyên, có nề nếp, nhất là các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Tăng cường trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, cải cách TTHC của các cấp, các ngành; Mở rộng sự tham gia giám sát của người dân đối với việc giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước; 
Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong hoạt động cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng, ban hành quy định về thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ Nội vụ; bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính. 

Tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; kịp thời chấn chỉnh những hành vi vi phạm của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. 

Bên cạnh đó, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung những quy định cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh không còn phù hợp, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động của người dân và doanh nghiệp.

Theo Kế hoạch, Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị tiến hành thống kê, cập nhật các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của bộ theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện các dữ liệu quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên hệ thống phần mềm thống kê, rà soát. Cập nhật bổ sung, hoàn thiện các dữ liệu về quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh khi có thay đổi (nếu có). Tổng hợp, báo cáo kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ (nếu có).

Văn phòng Bộ cũng chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát, đánh giá; xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và tính chi phí tuân thủ sau đơn giản hóa (nếu có)… Trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (nếu có)

Ngay sau khi phương án cắt giảm, đơn giản hóa được Thủ tướng Chính phủ thông qua, Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ (nếu có). Trên cơ sở kết quả thẩm định của Bộ Tư pháp, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (nếu có)….

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Trên cơ sở Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, Bộ Nội vụ yêu cầu các Ban, Cục, đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của đơn vị mình gửi Văn phòng Bộ để theo dõi, tổng hợp. Các đơn vị chủ trì chủ động triển khai thực hiện các công việc được phân công; các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì trong việc triển khai thực hiện các nội dung công việc có liên quan./.

Thanh Tuấn

Tin khác