Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh

+ Địa chỉ: Số 86B Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
+ Điện thoại: 028.38295110                                                 Fax: 028.38231489
+ Email: snv@tphcm.gov.vn
+ Website: http://sonoivu.hochiminhcity.gov.vn


Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/Email

+ Giám đốc: Trương Văn Lắm

tvlam.snv@tphcm.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Đỗ Văn Đạo dvdao.snv@tphcm.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Lâm Hùng Tấn

lhtan.snv@tphcm.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Huỳnh Công Hùng

hchung.snv@tphcm.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Duy Tân

ndtan.snv@tphcm.gov.vn

Các phòng chuyên môn


+ Văn phòng

 Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Bảo

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Tấn Lợi

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Hải Hiệu


nvbao.snv@tphcm.gov.vn

ntloi.snv@tphcm.gov.vn

nghhieu.snv@tphcm.gov.vn

+ Thanh tra Sở

Chánh Thanh tra: Đoàn Hồng Minh

Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Hữu Phước

Phó Trưởng phòng: Võ Di Linh


 dhming.snv@tphcm.gov.vn

nhphuoc.snv@tphcm.gov.vn

vdlinh.snv@tphcm.gov.vn

+ Phòng Xây dựng Chính quyền

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Đầy

Phó Trưởng phòng: Lê Thị Ngọc Dung

Phó Trưởng phòng: Hồ Dũng Mân


nvday.snv@tphcm.gov.vn

hdman.snv@tphcm.gov.vn

ltndung.snv@tphcm.gov.vn

+ Phòng Công chức, viên chức

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hiếu

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Vân

Phó Trưởng phòng: Võ Minh Hoàng


nvhieu.snv@tphcm.gov.vn

nhvan.snv@tphcm.gov.vn

vmhoang.snv@tphcm.gov.vn

+ Phòng Tổ chức, biên chế

Trưởng phòng: Trần Hiếu Nghĩa

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hoàng Chương

Phó Trưởng phòng: Võ Văn Cang

Phó Trưởng phòng: Phan Long Hồ


thnghia.snv@tphcm.gov.vn

nhchuong.snv@tphcm.gov.vn

vvcang.snv@tphcm.gov.vn

plho.snv@tphcm.gov.vn

+ Phòng Tổ chức Phi Chính phủ và Công tác thanh niên

Phó Trưởng phòng: Lê Thị Ngọc Hoa

Phó Trưởng phòng: Trần Hồng Nga

ltnh.snv@tphcm.gov.vn

thnga.snv@tphcm.gov.vn

 + Phòng Cải cách hành chính

Trưởng phòng: Nguyễn Đức Thịnh

Phó Trưởng phòng: Trần Minh Tiến


ndthinh .snv@tphcm.gov.vn

tmtien.snv@tphcm.gov.vn

Đơn vị trực thuộc


+ Ban Tôn giáo

Trưởng ban: Nguyễn Duy Tân

Phó Trưởng ban: Nguyễn Hoàng Giang

Phó Trưởng ban: Nguyễn Văn Lượng

Phó Trưởng ban: Lê Hoàng Vân

ndtan.snv@tphcm.gov.vn

nhgiang.snv@tphcm.gov.vn

nvluong.snv@tphcm.gov.vn

lhvan.snv@tphcm.gov.vn

+ Ban Thi đua và Khen thưởng

Trưởng ban: Huỳnh Công Hùng


Phó Trưởng ban: Hoàng Nghĩa Huỳnh

Phó Trưởng ban: Ngô Thị Hoàng Các


hchung.snv@tphcm.gov.vn

nhgiang.snv@tphcm.gov.vn

hnhuynh.snv@tphcm.gov.vn

nthcac.snv@tphcm.gov.vn


+ Chi cục Văn thư – Lưu trữ


Chi cục trưởng: Huỳnh Văn Phùng

Phó Chi cục trưởng: Mai Thanh Hùng

Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Thị Thanh Nhàn


028.39305458/ccvtlt.snv@tphcm.gov.vn


hvphung.snv@tphcm.gov.vn

mthung.snv@tphcm.gov.vn

nttnhan.snv@tphcm.gov.vn


Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh