Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

- Địa chỉ: Số 38 Đường Nguyễn Trãi – TP. Vĩnh Yên – T. Vĩnh Phúc

- Điện thoai: 02113.862.522

- Email: sonv.vinhphuc.gov.vn       

- Website: sonoivu.vinhphuc.gov.vn

Họ và tên

Chức danh

 Điện thoại

Cơ quan

Địa chỉ email

Lãnh đạo Sở

 

 

Bùi Thị Thu Hằng

Giám đốc Sở

0211.3840223

hangbtt@vinhphuc.gov.vn

Nguyễn Thanh Quang

P. Giám đốc Sở - Trưởng Ban Tôn giáo

0211.3712262

quangnt@vinhphuc.gov.vn

Trần Văn Hòa

P. Giám đốc Sở

0211.3847214

hoatv2@vinhphuc.gov.vn

Văn phòng

 

 

 

Lại Quang Huy

Chánh VP

0211.3716262

huylq@vinhphuc.gov.vn

Lê Minh Đức

P. Chánh VP

0211.3862521

duclm@vinhphuc.gov.vn

Hoàng Thị Vĩnh Quyên

P. Chánh VP

0211.3862521

quyenhtv@vinhphuc.gov.vn

Phòng XDCQ

 

 

 

Nguyễn Văn Toản

Trưởng phòng

0211.3862375

toannv@vinhphuc.gov.vn

Phùng Đình Huân

P. Trưởng phòng

huanpd@vinhphuc.gov.vn

Nguyễn T.Thanh Bình

P. Trưởng phòng

binhntt@vinhphuc.gov.vn

Phòng CCVC

 

 

 

Trần Thị Thuý

Trưởng phòng

0211.3862376


0211.3559589

thuytt@vinhphuc.gov.vn

Nguyễn Thị Hương

P. Trưởng phòng

huongnt4@vinhphuc.gov.vn

Nguyễn Trần Hưng

P. Trưởng phòng

hungnt@vinhphuc.gov.vn

Phòng CCHC

 

 

 

Lê Văn Tiện

Trưởng phòng

0211.3716261

tienlv@vinhphuc.gov.vn

Trần Ngọc Nam

P. Trưởng phòng

0211.3862843

namtn@vinhphuc.gov.vn

Trần Thị Phương Lan

P. Trưởng phòng

lanttp@vinhphuc.gov.vn

Thanh tra Sở

 

 

 

Nguyễn Văn Quân

Q. Chánh

Thanh tra

0211.3841771

quannv@vinhphuc.gov.vn

Phòng Tổ chức bộ máy &TCPCP

 

 

 

Nguyễn Hữu Tuấn

Trưởng phòng

0211.3712928

tuannh@vinhphuc.gov.vn

Nguyễn Ngọc Thanh

P. Trưởng phòng

0211.3.656.233

thanhnn3@vinhphuc.gov.vn

Ban Tôn giáo

 

 

 

Hoàng Văn Huân

Phó trưởng ban

0211.3712719

huanhv@vinhphuc.gov.vn

Trần Thu Hiền

Trưởng phòng HC-TH

0211.3846475

hientt2@vinhphuc.gov.vn

Ban TĐ - KT

 

 

 

Trần Tuấn Anh

Trưởng Ban TĐKT

0211.3721822

anhtt@vinhphuc.gov.vn

Phí Lâm Hùng

Phó Trưởng ban

0211.3710138

hungpl@vinhphuc.gov.vn

 Đỗ Đức Toàn Trưởng phòng HC-TH 0211.3711.299toandd3 @vinhphuc.gov.vn

Chi cục VTLT

 

 

 

Trần Văn Sửu

Chi cục trưởng

0211.3712648

suutv@vinhphuc.gov.vn

Kim Nam Thụ

P. Chi cục trưởng

0211.3710863

thukn@vinhphuc.gov.vn

Hoàng Anh Đào

Giám đốc TTLT

0211.3717821

daoha@vinhphuc.gov.vn

Nguyễn Ngọc Phúc

Trưởng phòng HC - TH

0211.3710259

phucnn@vinhphuc.gov.vn

    Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc