Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình

+ Địa chỉ: Số 72 Ngô Quyền, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

+ Điện thoại: 0232.3822.321                    Fax: 0232.3822.321

+ Email: snv@quangbinh.gov.vn

+ Website: http://snv.quangbinh.gov.vn


Đơn vị, chức vụ

Họ và tên

Điện thoại

cơ quan

Email

 

          A. LÃNH ĐẠO SỞ

          Giám đốc

Trần Đình Dinh

(0232) 3823545

dinhtd.snv@quangbinh.gov.vn

          Phó Giám đốc

Hoàng Văn Cường

(0232) 3821145

cuonghv.snv@quangbinh.gov.vn

          Phó Giám đốc

Trần Thế Vương

(0232) 3828568

vuongtt.snv@quangbinh.gov.vn

          Phó Giám đốc

Võ Ngọc Thanh

(0232) 3818262

thanhvn.snv@quangbinh.gov.vn

          Phó Giám đốc

Phan Ngọc Duy

(0232) 3828545

duypn.snv@quangbinh.gov.vn

           B. CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ

      I. Văn phòng Sở

          Chánh Văn phòng

Phạm Anh Tuấn

(0232) 3828569

tuanpa.snv@quangbinh.gov.vn

          Phó Chánh Văn phòng

Đoàn Trung Kiên

(0232) 3859987

kiendt.snv@quangbinh.gov.vn

          Phó Chánh Văn phòng

Lê Như Ý

(0232) 3822321

yln.snv@quangbinh.gov.vn

      II. Thanh tra Sở

          Chánh Thanh tra

Trương Văn Ngoan

(0232) 3821457

ngoantv.snv@quangbinh.gov.vn

          Phó Chánh Thanh tra

Đỗ Như Lợi

(0232) 3821458

loidn.snv@quangbinh.gov.vn

          Phó Chánh Thanh tra

Phạm Thị Bích Thúy

(0232) 3821458

thuyptb.snv@quangbinh.gov.vn

     III. Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi Chính phủ

          Trưởng phòng

Trần Đình Doan

(0232) 3841936

doantd.snv@quangbinh.gov.vn

          Phó Trưởng phòng

Trần Văn Dỵ

(0232) 3841935

dytv.snv@quangbinh.gov.vn

          Phó Trưởng phòng

Lê Nam Trung

(0232) 3841935

trungln.snv@quangbinh.gov.vn

      IV. Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

          Trưởng phòng

Nguyễn Văn Túc

(0232) 3821149

tucnv.snv@quangbinh.gov.vn

          Phó Trưởng phòng

Trần Thị Chuyên

(0232) 3821147

chuyentt.snv@quangbinh.gov.vn

          Phó Trưởng phòng

Nguyễn Đăng Nghĩa

(0232) 3821147

nghiand.snv@quangbinh.gov.vn

       V. Phòng Công chức, viên chức

          Trưởng phòng

Nguyễn T. Hồng Minh

(0232) 3823468

minhnth.snv@quangbinh.gov.vn

           Phó Trưởng phòng

Trần Đăng Khoa

(0232) 3823788

khoatd.snv@quangbinh.gov.vn

           Phó Trưởng phòng

Cao Thị Lan Anh

(0232) 3823788

anhctl.snv@quangbinh.gov.vn

     VI. Phòng Cải cách hành chính

          Trưởng phòng

Phan Ngọc Lâm

(0232) 3823868

lampn.snv@quangbinh.gov.vn

          Phó Trưởng phòng

Phạm Thị Xuân

(0232) 3844480

xuanpt.snv@quangbinh.gov.vn

          Phó Trưởng phòng

Lê Thị Ngọc Lan

(0232) 3844480

lanltn.snv@quangbinh.gov.vn

          C. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

       I. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh

          Trưởng Ban

Mai Xuân Toàn

(0232) 3832456

toanmx.snv@quangbinh.gov.vn

          Phó Trưởng Ban

Hồ Quyết Thắng

(0232) 3832678

thanghq.snv@quangbinh.gov.vn

          Phó Trưởng Ban

Phạm Trung Kiên

(0232) 3832567

kienpt.snv@quangbinh.gov.vn

      II. Ban Tôn giáo tỉnh

          Trưởng Ban

Tô Ngọc Hồng

(0232) 3817799

hongtn.snv@quangbinh.gov.vn

          Phó Trưởng Ban

Nguyễn Duy Hạnh

(0232) 3820987

hanhnd.snv@quangbinh.gov.vn

      III. Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh

          Chi cục trưởng

Dương Văn Hùng

(0232) 3859029

hungdv.snv@quangbinh.gov.vn

          Phó Chi cục t rưởng

Trần Thị Cúc

(0232) 3824708

cuctt.snv@quangbinh.gov.vn

      Đơn vị trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh

 Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh

          Giám đốc

Hồ Ngọc Thắng

(0232) 3898679

thanghn.snv@quangbinh.gov.vn

          Phó Giám đốc

Phạm Thị Thanh Huyền

(0232) 389867`9

huyenptt.snv@quangbinh.gov.vn

    Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình