Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam

+ Địa chỉ: 165 đường Trường Chinh, Phủ Lý, Hà Nam
+ Điện thoại/Fax:     0226.3852706         
+ Email: snv@hanam.gov.vn
+ Website: http://hanam.gov.vn/snv


Ban lãnh đạo

Điện thoại / Email

+ Giám đốc: Nguyễn Văn Hưởng

0912190212/ nguyenvanhuong@hanam.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Bá Cẩn

0914650825/ nguyenbacan@hanam.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Lê Văn Sơn

0915278115/ levanson@hanam.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Đỗ Hồng Hà

0947946789/ dohongha@hanam.gov.vn

Các phòng chuyên môn


+ Văn phòng

Chánh Văn phòng: Hoàng Hải Minh

Phó Chánh Văn phòng: Mai Thị Lam Anh


0912680163/hoanghaiminh@hanam.gov.vn

0988884030/ maithilananh@hanam.gov.vn 

+ Thanh tra

Chánh thanh tra: Trần Đăng Khoa

Phó Chánh thanh tra: Nguyễn Thị Thanh Thúy


0912361693/trandangkhoa@hanam.gov.vn

0397406404/nguyenthithanhthuy@hanam.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền

Trưởng phòng: Tống Văn Sử

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tý


0979766365/ tongvansu@hanam.gov.vn

0915897469/ nguyenvanty@hanam.gov.vn

+ Phòng Công chức, viên chức:

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Long

Phó Trưởng phòng: Lê Thị Quỳnh Hoa


0912324795/ nguyenvanlong@hanam.gov.vn

0986665354/ lethiquynhhoa@hanam.gov.vn

+ Phòng Tổ chức biên chế 

Trưởng phòng: Nguyễn Quang Minh

Phó Trưởng phòng: Trần Thu Phương


0947642377/nguyenquangminh@hanam.gov.vn

0985852875/ tranthuphuong.nv@ hanam.gov.vn

 + Phòng Cải cách hành chính

Trưởng phòng: Trần Hùng

Phó trưởng phòng: Nguyễn Tuấn Thành


 

0912333909/ tranhung@hanam.gov.vn 

0989434273/ nguyentuanthanh@hanam.gov.vn 
 Đơn vị trực thuộc 

+ Ban Tôn giáo

Trưởng ban: Nguyễn Văn Thái

Phó Trưởng ban: Đinh Văn Tùng


0982314557/ nguyenvanthai@ hanam.gov.vn

0973522160/ dinhvantung@hanam.gov.vn

+ Ban Thi đua khen thưởng

Trưởng ban: Lê Thị Thu Hằng

Phó Trưởng ban: Nguyễn Thị Thanh Nhàn


0913289214/ lethithuhang@hanam.gov.vn

0914652036/ nguyenthithanhnhan@hanam.gov.vn

+ Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Chi cục trưởng: Lê Đức Hiền

Phó Chi cục trưởng: Phạm văn Quý


0913098967/ leduchien@hanam.gov.vn

0915080387/ phamvanquy.nv@hanam.gov.vn

   
Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam