Nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính của thành phố Đà Nẵng

22:30 01/12/2021

Chiều ngày 01/12, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ), Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; ông Lê Phú Nguyện, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo thành phố; Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của thành phố Đà Nẵng.

Quang cảnh điểm cầu thành phố Đà Nẵng

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo thành phố Đà Nẵng, triển khai công tác điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ươn), UBND thành phố Đà Nẵng đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021; trong đó, giao Sở Nội vụ thành phố là đầu mối triển khai tổ chức thực hiện cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021. 

Ban Chỉ đạo thành phố đã ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền cuộc điều tra; quyết định tuyển chọn 02 giám sát viên và 01 quản trị viên cấp thành phố; 07 quản trị viên và 10 giám sát viên cấp quận, huyện; đồng thời, phân công rõ nhiệm vụ cho từng giám sát viên và quản trị viên hệ thống; tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ triển khai nội dung thu thập thông tin về điều tra cơ sở hành chính cho giám sát viên, quản trị hệ thống các cấp; đồng thời, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện việc kê khai Phiếu điều tra. Cấp tài khoản cho các cơ sở hành chính thuộc đối tượng điều tra, các giám sát viên, quản trị hệ thống cấp quận, huyện; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, kê khai phiếu thu thập thông tin về đơn vị hành chính trên phần mềm điều tra cơ sở hành chính của Bộ Nội vụ theo quy định và đúng thời gian theo kế hoạch đề ra.

Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đã tiến hành rà soát, thống kê các cơ sở hành chính trên địa bàn và tiến hành hướng dẫn các quận, huyện triển khai, rà soát thu thập và cập nhật danh sách các đơn vị hành chính, tổ chức chính trị - xã hội đảm bảo đúng đối tượng điều tra.

Thực hiện theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo thành phố giao Sở Nội vụ thực hiện hướng dẫn công tác kiểm tra, rà soát, đối chiếu thông tin phiếu điều tra với hồ sơ do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi cuộc điều tra trên địa bàn thành phố cung cấp và tiến hành nghiệm thu Phiếu điều tra.

Đến nay, công tác kiểm tra, nghiệm thu Phiếu điều tra đối với 07 Ban Chỉ đạo các quận, huyện và giám sát viên cấp thành phố đã được Sở Nội vụ hoàn thành, cơ bản đảm bảo thời gian, tiến độ, tương ứng với tổng số 283 phiếu điều tra/283 cơ sở hành chính, đạt 100% danh sách nền theo quy định.

Ông Nguyễn Mạnh Quân đánh giá kết quả điều tra của thành phố Đà Nẵng

Đánh giá kết quả nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính của thành phố Đà Nẵng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết, Ban Chỉ đạo thành phố Đà Nẵng đã triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố theo Phương án Điều tra cơ bản đạt yêu cầu; đồng thời, đã ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và công tác kiểm tra, giám sát theo Phương án Điều tra cơ sở hành chính cũng như các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. 

Công tác thu thập thông tin phiếu điều tra đầy đủ theo danh sách nền; Ban Chỉ đạo thành phố cũng đã tổ chức rà soát, kiểm tra, nghiệm thu đầy đủ theo yêu cầu. Qua đó, đánh giá kết quả phiếu điều tra của thành phố Đà Nẵng đạt yêu cầu nghiệm thu.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Mạnh Quân đề nghị Ban Chỉ đạo thành phố Đà Nẵng rà soát lại số lao động thuộc biên chế hành chính đảm bảo khớp đúng; thông tin tài sản và thông tin hoạt động của một số đơn vị, chỉ tiêu chi phí hao mòn chưa chính xác; các đơn vị phụ thuộc xác định chưa chắc chắn, còn sửa lại nhiều lần; một số đơn vị chưa cung cấp tài liệu kiểm chứng. Đề nghị Ban Chỉ đạo thành phố lập danh sách những đơn vị không thực hiện phối hợp trong cuộc điều tra để rút kinh nghiệm cho những lần điều tra sau.

Đề nghị Ban Chỉ đạo thành phố Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo rà soát để hoàn thiện 100% các Phiếu thu thập thông tin trong vòng 07 ngày kể từ ngày nghiệm thu. Về kinh phí, thực hiện thanh toán và quyết toán theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương và quy định của Nhà nước.


Ông Lê Phú Nguyện phát biểu tại buổi nghiệm thu

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, ông Lê Phú Nguyện, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo thành phố Đà Nẵng cho biết, quá trình tổ chức triển khai thực hiện Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố luôn nhận được sự hướng dẫn kịp thời của Ban Chỉ đạo Trung ương; Ban Chỉ đạo thành phố đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời, đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. 

Các cơ quan, đơn vị, trên địa bàn thành phố kê khai phiếu điều tra cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định. Quản trị viên, giám sát viên cấp thành phố, cấp quận, huyện đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc người cung cấp thông tin của các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng tiến độ thu thập thông tin theo quy định; kiểm soát phiếu trước khi nghiệm thu nghiêm túc, chặt chẽ; Phiếu thu thập thông tin được kiểm tra, giám sát đạt yêu cầu theo đúng quy định hướng dẫn của Trung ương.

Tuy nhiên, ông Lê Phú Nguyện cũng cho biết, nhiều đơn vị kê khai Phiếu điều tra chưa nghiên cứu kỹ, bám sát vào hướng dẫn, hồ sơ, tài liệu kiểm chứng một số cơ quan, đơn vị chưa đầy đủ, do vậy Phiếu thu thập thông tin còn một số nội dung sai sót, nhầm lẫn và phải khai phiếu lại nhiều lần. Một số giám sát viên cấp quận, huyện chưa làm hết trách nhiệm, nhiệm vụ được phân công; chưa kiểm tra logic, rà soát nội dung chỉ tiêu trong phiếu của các cơ sở hành chính được phân công phụ trách đã chuyển phiếu lên cho giám sát viên cấp thành phố, do đó chất lượng phiếu chưa đảm bảo theo quy định, gây ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Ông Lê Phú Nguyện trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại buổi nghiệm thu và khẳng định sẽ đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện 100% các phiếu điều tra theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương để phiếu điều tra của thành phố Đà Nẵng đạt chất lượng cao nhất.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy phát biểu tại buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận Hội nghị nghiệm thu, bà Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết, buổi nghiệm thu được tiến hành theo hình thức trực tuyến để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Ban Chỉ đạo Trung ương đã tiến hành đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; công tác tổ chức điều tra; tiến độ thời gian; công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện kiểm tra chọn mẫu phiếu đảm bảo tính trung thực, chính xác của thống kê số liệu điều tra quốc gia đối với Ban Chỉ đạo thành phố Đà Nẵng.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy đề nghị Ban Chỉ đạo thành phố Đà Nẵng tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phiếu điều tra theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương tại buổi nghiệm thu. Kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của thành phố Đà Nẵng sẽ được tổng hợp, công bố và xuất bản, phục vụ cho việc hoạch định chính sách chung của cả nước.

Thanh Tuấn

Thông báo

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 39.695.824

Khách Online : 1.644