Văn bản mới của Bộ Nội vụ

Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu và hoạt động dịch vụ lưu trữ

10:33 27/07/2020 | Lượt xem : 14127

File đính kèm.

Xem toàn văn Thông tư số 02/2020/TT-BNV: Tại đây Tải về

Tin khác