Công khai ngân sách

Quyết định số 47/QĐ-BNV ngày 21/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Nội vụ

09:57 24/01/2022 | Lượt xem : 716

File đính kèm.

Xem toàn văn Quyết định số 47/QĐ-BNV: Tải về
Xem Phụ lục 2 kèm theo Quyết định số 47/QĐ-BNV: Tải về

Tin khác