Chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng

Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng đào tạo, quản lý cấp phòng

09:17 13/02/2020 | Lượt xem : 2496

Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng ( Kèm theo Quyết định số 1037/QĐ-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)