Quy hoạch, chiến lược

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Nội vụ giai đoạn 2016-2020

16:07 12/08/2019 | Lượt xem : 2891

Ngày 10/5/2016, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 1142/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Nội vụ giai đoạn 2016 - 2020.
Xem toàn văn Quyết định số 1142: Tại đây