Trung tâm Thông tin

Điện thoại: 04.62821010 - Fax: 04.62821020

Email: TrungTamThongTin@moha.gov.vn

Lãnh đạo Trung tâm Thông tin
Giám đốc Nguyễn Thanh Bình

ĐTCQ : 024.62821001

Email : nguyenthanhbinh@moha.gov.vn

Phó Giám đốc Lê Thanh Tùng

ĐTCQ : 024.62821006

Email : lethanhtung@moha.gov.vn

Phó Giám đốc Nguyễn Khánh Tùng

ĐTCQ : 024.62821028

Email : nguyenkhanhtung@moha.gov.vn

Phòng Hành chính - Tổng hợp
Trưởng phòng Nguyễn Duy Cường

ĐTCQ : 62821021

Email : nguyenduycuong@moha.gov.vn

Phó Trưởng phòng Đỗ Đức Tùng

ĐTCQ : 62821019

Email : doductung@moha.gov.vn

Kế toán trưởng Nguyễn Thị Hồng Hạnh

ĐTCQ : 62821027

Email : nguyenthihonghanh@moha.gov.vn

Kế toán Nguyễn Thị Thúy

ĐTCQ : 62821019

Email : nguyenthithuy85@moha.gov.vn

Kế toán Phạm Thị Minh Phương

ĐTCQ : 62821027

Email : phamminhphuong@moha.gov.vn

Chuyên viên Phạm Hồng Hạnh

ĐTCQ : 62821010

Email : phamhonghanh@moha.gov.vn

Kỹ sư Nguyễn Thị Thanh Tâm

ĐTCQ : 62821027

Email : nguyenthithanhtam@moha.gov.vn

Văn thư Nguyễn Thùy Dương

ĐTCQ : 62821010

Email : nguyenthuyduong@moha.gov.vn

Lái xe Phạm Minh Châu

ĐTCQ : 62821021

Email : phamminhchau@moha.gov.vn

Phòng Quản trị hạ tầng thông tin
Kỹ sư Phạm Quang Trung

ĐTCQ : 62821030

Email : phamquangtrung@moha.gov.vn

Kỹ sư Cầm Phương

ĐTCQ : 62821030

Email : camphuong@moha.gov.vn

Kỹ sư Phạm Minh Sáng

ĐTCQ : 62821030

Email : phamminhsang@moha.gov.vn

Kỹ sư Nguyễn Duy Thư

ĐTCQ : 62821030

Email : nguyenduythu@moha.gov.vn

Phòng Phát triển hệ thống và Cơ sở dữ liệu
Phó Trưởng phòng Bùi Tiến Luận

ĐTCQ : 62821009

Email : buitienluan@moha.gov.vn

Kỹ sư Nguyễn Đằng Giang

ĐTCQ : 62821009

Email : nguyendanggiang@moha.gov.vn

Kỹ sư Đặng Mạnh Tùng

ĐTCQ : 02462695717

Email : dangmanhtung@moha.gov.vn

Cổng Thông tin điện tử và Thư viện Bộ Nội vụ
Trưởng phòng Hồ Thị Việt Hà

ĐTCQ : 62821016

Email : hothivietha@moha.gov.vn

Phó Trưởng phòng Nguyễn Thanh Tuấn

ĐTCQ : 62821008

Email : nguyenthanhtuan@moha.gov.vn

Chuyên viên Trần Thị Phương Hằng

ĐTCQ : 62821016

Email : tranthiphuonghang@moha.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Xuân Thắng

ĐTCQ : 62821016

Email : nguyenxuanthang@moha.gov.vn

Biên tập viên Thạc Thu Trang

ĐTCQ : 62821017

Email : thacthutrang@moha.gov.vn

Phóng viên Cao Tuấn Anh

ĐTCQ : 62821016

Email : caotuananh@moha.gov.vn

Kỹ sư Nguyễn Thị Phương Hoa

ĐTCQ : 0240.62821007

Email : nguyenthiphuonghoa@moha.gov.vn

Kỹ sư Nguyễn Thị Liên

ĐTCQ : 0240.62821007

Email : nguyenthilien@moha.gov.vn

Thư viện viên Triệu Thị Thanh Huyền

ĐTCQ : 024.62821007

Email : trieuthanhhuyen@moha.gov.vn

Phòng Quản lý an toàn thông tin
Phó Trưởng phòng - phụ trách phòng Vương Đình Nghiêm

ĐTCQ : 62821018

Email : vuongdinhnghiem@moha.gov.vn

Kỹ sư Ngô Thị Mỹ Dung

ĐTCQ : 62821018

Email : ngothimydung@moha.gov.vn

Kỹ sư Phạm Thị Thanh Thủy

ĐTCQ : 62821018

Email : phamthithanhthuy@moha.gov.vn

Kỹ sư Phạm Hồng Đức

ĐTCQ : 62821018

Email : phamhongduc@moha.gov.vn