Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
Trưởng ban Phạm Huy Giang

ĐTCQ : 08042553

Email : giang@btdkttw.gov.vn

Phó Trưởng ban Phạm Đức Toàn

ĐTCQ : ĐT:

Email : phamductoan@moha.gov.vn

Lãnh đạo Văn phòng
Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Phương Lan

ĐTCQ : 08044570

Email : nguyenthiphuonglan@btdkttw.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Thanh Hà

ĐTCQ : 08044776

Email : dothithanhha@btdkttw.gov.vn

Phó Chánh VP Nguyễn Hồng Tiến

ĐTCQ : 08043074

Email : nguyenhongtien@btdkttw.gov.vn

Vụ Nghiên cứu -Tổng hợp
Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu- Tổng hợp Đỗ Thúy Phượng

ĐTCQ : 08042550

Email : dothuyphuong@btdkttw.gov.vn

Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu- Tổng hợp Nguyễn Hữu Đoạt

ĐTCQ : 08045835

Email : nguyenhuudoat@btdkttw.gov.vn

Vụ Thi đua- Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW Lê Văn Vũ

ĐTCQ : 08044989

Email : levanvu@btdkttw.gov.vn

Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW Đỗ Thanh Hải

ĐTCQ : 08044575

Email : dothanhhai@btdkttw.gov.vn

Vụ Tổ chức cán bộ
Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Đỗ Ngọc Toàn

ĐTCQ : 08042553

Email : Dongoctoan@btdkttw.gov.vn

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bùi Quang Đức

ĐTCQ : 08043450

Email : buiquangduc@btdkttw.gov.vn

Vụ Pháp chế
Vụ trưởng Vụ Pháp chế-Thanh tra Thái Mạnh Hùng

ĐTCQ : 08043453

Email : Thaimanhhung@btdkttw.gov.vn

Tạp chí Thi đua,Khen thưởng
Tổng biên tập Tạp chí TĐKT Phạm Hồng Long

ĐTCQ : 08045642

Email : phamhonglong@btdkttw.gov.vn

Phó Giám đốc Trung tâm tin học Nguyễn Thế Huân

ĐTCQ : 08045640

Email : nguyenthehuan@btdkttw.gov.vn

Trung tâm tin học
Giám đốc Trung tâm Tin học Lê Trọng Cường

ĐTCQ : 08043544

Email : letrongcuong@btdkttw.gov.vn

Vụ Thi đua - Khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương
Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể ở TW Nguyễn Khắc Hà

ĐTCQ : 08044453

Email : nguyenkhacha@btdkttw.gov.vn