Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ

Lãnh đạo Văn phòng
Vụ trưởng - Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Ninh

ĐTCQ : 08046757

Email : nguyentuanninh@moha.gov.vn

Phó Vụ trưởng - Phó Chánh Văn phòng Cấn Quang Tuấn

ĐTCQ : 024 37957428

Email : canquangtuan@moha.gov.vn

Chuyên viên chính Nguyễn Thị Kim Dung

ĐTCQ : 024 62695755

Email : nguyenthikimdung@moha.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Thị Thanh Tâm

ĐTCQ : 024 62695755

Email : nguyenthithanhtam@moha.gov.vn

Tổ công chức kiêm nhiệm
Phó Chánh Văn phòng Bộ, Thư ký Bộ trưởng Nguyễn Phi Đa

ĐTCQ : 0939428228

Email : nguyenphida@moha.gov.vn

Trưởng phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ, giúp việc Thứ trưởng Tạ Đức Hòa

ĐTCQ : 0983220159

Email : taduchoa@moha.gov.vn

Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ, giúp việc Thứ trưởng Trần Văn Long

ĐTCQ : 0904302428

Email : tranvanlong@moha.gov.vn

Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ, giúp việc Thứ trưởng Diêm Đăng Quỳnh

ĐTCQ : 0973814885

Email : diemdangquynh@moha.gov.vn

Ủy viên Ban thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Nguyễn Ngọc Hưng

ĐTCQ : 024.37957067

Email : nguyenngochung@moha.gov.vn