Dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Thông tư và góp ý: Download