Dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Tờ trình và góp ý: Download
Mời xem toàn văn dự thảo Thông tư và góp ý: Download
Mời xem Phụ lục I: Download
Mời xem Phụ lục II: Download