Dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Tờ trình và góp ý: Download
Mời xem toàn văn dự thảo Nghị định và góp ý: Download