Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BVN ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Thông tư và góp ý: Download
Mời xem toàn văn Bản thuyết minh Thông tư sửa đổi và góp ý: Download