Dự thảo Tờ trình Chính phủ, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức, viên chức

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Tờ trình: Download
Mời xem toàn văn dự thảo Nghị định và góp ý: Download
Mời xem toàn văn Bảng thuyết minh: Download