Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Thông tư và Bảng so sánh kèm theo: Download

1 Ý kiến đóng góp

  • Nguyễn quốc hưng Tại sao bộ nội vụ không quy định rõ ràng về số nhiệm kỳ người đứng đầu hội được tham gia, thực tế cho thấy ở rất nhiều hội không quy định rõ ràng về số nhiệm kỳ được tham gia giữ chức vụ như ở các cơ quan bộ máy nhà nước, dẫn đến những trường hợp tuổi còn trẻ chưa đến tuổi nghỉ theo kết luận 58 của bộ chính trị, nên tham gia công tác hội hàng chục năm giữ chức danh lãnh đạo người đứng đầu qua nhiều nhiệm kỳ. Dễ dẫn đến tình trạng lạm quyền, tham ô... đề nghị bộ nội vụ nên sửa đổi lại điều 8 của 13:00 22/04/2021

    Bất cập trong điều 8 thông tư 03 về người đứng đầu

    Tại sao bộ nội vụ không quy định rõ ràng về số nhiệm kỳ người đứng đầu hội được tham gia, thực tế cho thấy ở rất nhiều hội không quy định rõ ràng về số nhiệm kỳ được tham gia giữ chức vụ như ở các cơ quan bộ máy nhà nước, dẫn đến những trường hợp tuổi còn trẻ chưa đến tuổi nghỉ theo kết luận 58 của bộ chính trị, nên tham gia công tác hội hàng chục năm giữ chức danh lãnh đạo người đứng đầu qua nhiều nhiệm kỳ. Dễ dẫn đến tình trạng lạm quyền, tham ô... đề nghị bộ nội vụ nên sửa đổi lại điều 8 của thông tư 03 về người đứng đầu. Quy định rõ số nhiệm kỳ mà người đứng đầu được tham gia giữ chức vụ, chẳng hạn như không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp để đảm bảo tính khách quan công bằng dân chủ tránh tình trạng lạm quyền, trong các tổ chức hội
Tên của bạn (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
  Gủi ý kiến Đóng