Dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Tờ trình và góp ý: Tại đây Download
Mời xem toàn văn dự thảo Thông tư và góp ý: Tại đây Download
Xem Phụ lục kèm theo Thông tư: Tại đây Download
Xem Phụ lục số lượng, cơ cấu ngạch công chức của Bộ: Tại đây Download
Xem Phụ lục số lượng, cơ cấu ngạch công chức của tỉnh: Tại đây Download

3 Ý kiến đóng góp

 • Vũ Thị Xuân Lộc 09:22 19/10/2020

  Góp ý

  a) Về nguyên tắc xác định cơ cấu ngạch công chức - Khoản 3 Điều 2 dự thảo Thông tư quy định việc xác định cơ cấu ngạch công phải đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định về ngạch công chức hành chính cao nhất được áp dụng trong từng cấp hành chính hoặc từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tuy nhiên, hiện nay các quy định pháp luật hiện hành chưa quy định ngạch công chức hành chính cao nhất được áp dụng trong từng cấp hành chính hoặc từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Một số văn bản của Đảng có nội dung trên, tuy nhiên, chưa đầy đủ và chưa đảm bảo cơ sở pháp lý để địa phương triển khai thực hiện. Đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, quy định rõ làm cơ sở cho địa phương thực hiện. - Điểm c, khoản 2, Điều 8 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức quy định việc xác định vị trí việc làm, bao gồm : Bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch công chức đối với từng vị trí việc làm. Tuy nhiên, căn cứ khoản 10 Điều 17 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP thì thẩm quyền quyết định cơ cấu ngạch công chức thuộc thẩm quyền của Bộ Nội vụ. Như vậy, sau khi Bộ Nội vụ phê duyệt cơ cấu ngạch thì địa phương mới đủ cơ sở để phê duyệt vị trí việc làm theo thẩm quyền. Tuy nhiên, khoản 3 Điều 2 dự thảo Thông tư quy định việc xác định cơ cấu ngạch công phải đảm bảo nguyên tắc phải căn cứ vào danh mục vị trí việc làm được phê duyệt. Đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn rõ nội dung trên. b) Về cơ sở xác định ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm - Khoản 3, khoản 4 Điều 5 dự thảo Thông tư quy định việc xác định ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm được thực hiện trên cơ sở hướng dẫn về vị trí việc làm của Bộ Nội vụ và các Bộ, cơ quan ngang bộ. Tuy nhiên đến nay Bộ Nội vụ và các bộ ngành chưa ban hành hướng dẫn về vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP. Góp ý nhỏ: để góp ý người góp ý phải điền quá nhiều thông tin. Theo tôi là không cần thiết. Để đơn giản, thuận tiện, đề nghị không cần các thông tin nêu trên.
 • Lê Văn Bộ Điện bàn-tỉnh quảng Nam 22:04 15/10/2020

  Góp ý dự thảo

  Cần bổ sung tính nâng cao giá trị các ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính vì sắp tới đây khi thực hiện Nghị định 107, 108 có giá trị hiệu lực từ ngày 25/11/2020 thì Chuyên viên chính có khi làm chuyên viên với nhiệm vụ thực chất là chuyên viên chưa đúng giá trị chuyên viên chính vì tế nên quy định cụ thể trong việc bổ nhiệm, luân chuyển, điều động theo đúng nhiệm vụ của chuyên viên chính tránh trường hợp chuyên viên chính trong một đơn vị nhỏ lại nhiều hơn chuyên viên nhưng lại làm nhiệm vụ như chuyên viên, thậm chí làm cấp dưới cho chuyên viên trong việc bổ nhiệm, luân chuyển.
 • Đồng Tiến Quân Năm thới, tỉnh Cà Mau 15:05 10/10/2020

  Đề nghị bổ sung quy định cụ thể mức độ nhiệm vụ, công việc gắn với trình độ chuyên môn đúng với vị trí việc làm theo ngạch công chức: chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên và cán sự. Bởi lẽ, hiện nay các đơn vị có ngạch công chức chuyên viên chính nhưng giao nhiệm vụ như chuyên viên hoặc không tham mưu văn bản theo đúng ngạch CVC quy định
Tên của bạn (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
  Gủi ý kiến Đóng