Dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bô, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Xem toàn văn dự thảo Thông tư: Tại đây

85 Ý kiến đóng góp

 • Nguyễn Hằng Bình Phước 09:47 16/07/2019

  góp ý dự thảo thông tư hướng dẫn nghị định 34/2019

  Về số lượng CBCC cấp xã nên bổ sung thêm căn cứ vào tình hình thực tế nhiệm vụ của địa phương bố trí số lượng CBCC của các chức danh phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương. vì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cụ thể các xã, phường căn cứ vào nhu cầu thực tế của xã mà bố trí số lượng chức danh công chức.
 • vương thị tuyết 09:38 16/07/2019

  số lượng chức danh

  Chức danh Tài chính -Kế toán nên bố trí 2 người để đảm bảo làm tốt công tác. Nhiệm vụ thu chi ngân sách xã hàng năm là rất quan trọng.một người sẽ không đủ thời gian để hoàn thành nhiệm vụ hết được.chỉ nói 1 câu nhưng tài chính - kế toán làm cả tháng không hết
 • lê đình hùng Yên thành nghệ an 16:09 15/07/2019

  Bố trí cán bộ công chức

  Tại điều 16 bố trí cán bộ cc Theo tôi bố trí chức danh địa chính- Nông nghiệp, xây dựng - môi trường (ở xã) nên bố trí 3 người thứ nhất địa chính- Nông nghiệp, xây dựng 3 lĩnh vực này phải có bằng cấp chuyên ngành phù hợp thứ 2, đối với ở xã 4 lĩnh vực này (địa chính- Nông nghiệp, xây dựng - môi trường) nếu bố trí 2 người không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đề nghị bộ nội vụ xem xét và có quy định cụ thể. - Đối với chức danh tư pháp - hộ tịch chỉ cần bố trí 1 người, nếu bố trí 2 người thì 1 người làm mảng hộ tịch kiêm công an phụ trách hộ khẩu.
 • Nguyễn Thị Mai Hương Dũng Nghĩa - Vũ Thư - Thái Bình 07:58 15/07/2019

  Góp ý vào dự thảo

  1- Cơ bản thống nhất với dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24 /4 /2019 của Chính phủ. Đề nghị Chính phủ nên hợp nhất các văn bản như Nghị định 92, Nghị định 112, mặt khác Chính phủ ban hành Nghị định cần căn cứ và có sự thống nhất giữa Nghị quyết lãnh đạo công tác cán bộ của Trung ương Đảng với Nghị quyết của chính phủ để địa phương dễ thực hiện. Ví dụ như quy định tại khoản 3 điều 4 Quy định 127-QĐ/TW ngày 01/3/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn “ quy định Lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố”, trong khi đó Nghị định 34 của chính phủ lại quy định 3 chức danh “ Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận cơ sở và trưởng thôn”. 2- Đề nghị Bộ nội vụ cần ban hành thông tư hoặc quyết đinh quy định cụ thể chức năng nhiệm vụ, tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh cán bộ, công chức cũng như người hoạt động không chuyên trách để các địa phương làm căn cứ tổ chức thực hiện được đồng bộ, tránh tình trạng cục bộ, gây mất đoàn kết nội bộ ( ví dụ như Quyết định 04/2004/QĐ/BNV năm 2004 thông tư 06/TT-BNV ,nhưng hiện nay đòi hỏi tiêu chuẩn phải cao hơn để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới đồng bộ với các Nghị quyết, kết luận của đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ...). cần quy định tiêu chuẩn cán bộ phải ngang tầm với công chức hoặc cao hơn công chức.với công chức, vì cán bộ là chức danh lãnh đạo. 3- Đề Nghị Bộ nội vụ bổ sung chức danh văn phòng Đảng ủy xã là công chức cấp xã vì trên thực tế hiện nay chức danh văn phòng Đảng ủy xã rất nhiều công việc như: Ngoài việc thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của một Văn phòng Đảng ủy - HĐND- Thống kê, Văn phòng Đảng ủy còn thực hiện giúp tất cả các công việc cho Ban tổ chức, Khối Dân vận, UB kiểm tra, tuyên giáo...
 • Đức Anh 02:54 15/07/2019

  Đề nghị xem xét phầnbắt buộc phải qua đào tạo, bồi dưỡng chương trình quản lý nhà nước. Cái này không dễ thực hiện được vì số lượng lớp hàng năm rất ít Hệ số khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quá thấp của Nghị định 34 Đề nghị có thêm chức danh Quản lý trật tự đô thị
 • Quách Huỳnh hào Sóc trăng 11:47 14/07/2019

  Góp ý kiến thông tư

  Theo quy định đầu vào là CB, hay công chức thì phải đáp ứng được trình độ cho phù hợp trước khi ứng cử hay dự tuyển
 • Dung Phú Yên 10:53 13/07/2019

  Đề nghị bổ sung Khoản 3 Điều 17

  Đề nghị bổ sung tại Khoản 3 Điều 17 thêm phần thời gian nâng bậc lương lần sau đối với cán bộ, công chức xếp lương khi thay đổi về trình độ chuyên môn
 • lê Hùng yên Thành nghệ An 16:45 12/07/2019

  Góp ý bố trí cán bộ cc (DD16)

  Tại điều 16, Bố trí cc cấp xã 1. Phải quy định cụ thể theo loại xã, ví dụ xã loại 2 bố trí 21 người thì quy định rõ chức danh nào bố trí 2 người 2. Đối với chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường nếu ở xã bố trí 2 người là không thể hoàn thành nhiệm vụ, các chức danh này đối với xã nên bố trí 3 người. thứ nhất, 3 chức danh này phải có bằng chuyên môn của 3 lĩnh vực (chuyên ngành quản lý đất đai, chuyên ngành nông nghiệp chuyên ngành xây dựng) thứ 2 ở xã những lĩnh vực này phải giải quyết công việc thường xuyên và nhiều việc. 3. chức danh Tư pháp - hộ tịch ở xã chỉ cần bố trí 1 người là phù hợp hơn.
 • Thịnh trương Phường thủy phương, tx hương thủy, thừa thiên huế 14:45 12/07/2019

  Góp ý dự thảo thông tư hướng dẫn nghị đinh 34/2019

  Theo tôi nên quy định trình độ chung cả cán bộ lẫn công chức cấp xã là như nhau mới phù hợp, vì phần lớn cán bộ cấp xã là trưởng các đoàn thể nên có vai trò, vị trí rất lớn trong bộ máy cấp xã nên cần phải áp dụng chuẩn cho cần phải đưa ra chuẩn cụ thể để thực hiện.
 • Đặng Thị Long Đỗ Hòa Phong, Tây Hòa, Phú Yên 10:33 12/07/2019

  Góp ý dự thảo thông tư cán bộ công chức xã

  Chức danh Tài chính -Kế toán nên bố trí 2 người để đảm bảo làm tốt công tác. Nhiệm vụ thu ngân sách xã hàng năm là rất quan trọng. Nếu 01 kế toán thì chỉ thực hiện công việc thu chi ngân sách theo nghiệp vụ chuyên môn vào phần mềm kế toán xã, đồng thời thực hiện việc hạch toán thanh toán quyết toán trong đầu tư xây dựng trên địa bàn xã,riêng về chi phải quản lý chi cho hơn 18 bộ phận khác nhau như: Đảng ủy, HĐND, UBMTTQVN, TN, PN, ND, CCB, Hội CTĐ, Hội khuyến học, Công an, Quân sự, UBND, Hoạt động xã hội, TDTT, VHTT, Phát thanh, Môi trường, SN Kinh tế,...bao nhiêu đó cũng quy cuồng cuồng rồi. Nên bố trí 01 cán bộ kế toán để phụ trách công tác thu, mỗi xã thường có trên dưới 10 khoản thu như: thuê đất công, các vốn đóng góp, các loại quỹ,...riêng vốn đóng góp thì có đóng góp xây dựng đường, xây dựng kênh mương, xây dựng nhà văn hóa...phải theo dõi riêng, nếu xã có 8 thôn, 4000 hộ dân thì công tác lập bộ thu hàng năm rất phức tạp, theo dõi các khoản thu, theo dõi việc thu nộp, nợ đọng trong nhân dân,quản lý tình hình thu nộp từng hộ dân... ngoài ra phải quản lý biên lai thu, theo dõi cấp phát biên lai thu cho các ủy nhiệm thu, quản lý việc thu nộp, thanh toán, quyết toán biên lai, thuế và lập báo cáo, tờ khai... cho cấp trên,..nên công tác thu là một mảng theo dõi riêng, không theo dõi được trên phần mềm kế toán xã.Nói chung công tác thu là quan trọng, việc quản lý theo dõi tương đối phức tạp, cần có thêm người để phụ trách.

 • banner-right-02
 • banner-right-03
 • banner-right-04
 • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

 • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.688.448

Khách Online : 433