Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

Xem toàn văn Dự thảo Thông tư: Tại đây