Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thông, tổ dân phố

Xem toàn văn dự thảo Thông tư: Tại đây

1 Ý kiến đóng góp

  • Trần Hữu Tiến Hưng Hà Thái bình 08:09 18/09/2018

    Tham gia về tiêu chuẩn trưởng thôn

    Hiện nay chúng ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp 4.0 cần có sự đổi mới ngay từ cấp cơ sở, để bảo đảm cho cấp xã, phường, thị trấn có các căn cứ cụ thể thực hiện. Đề nghị Bộ nội vụ cần tham mưu ban hành tiêu chuẩn cụ thể về trình độ, độ tuổi của cán bộ thôn, tổ dân phố vì theo quy định tại khoản 3 điều 4 Quy định 127-QĐ/TW ngày 01/3/2018 của BCH Trung ương " Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn" nhằm tinh giảm đội ngũ cán bộ bán chuyên, do đó cần có quy định cụ thể để cấp dưới thực hiện góp phần ổn định tình hình ở cơ sở.

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.892.099

Khách Online : 4.563