Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Xem toàn văn dự thảo Tờ trình về đề nghị xây dựng Luật: Tại đây

Xem toàn văn dự thảo Báo cáo Tổng kết thi hành và Báo cáo đánh giá tác động: Tại đây

Xem toàn văn dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi): Tại đây

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 28.937.217

Khách Online : 5.686