Dự thảo Thông tư sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

Xem toàn văn dự thảo Tờ trình, Thông tư và Báo cáo tác động: Tại đây

1 Ý kiến đóng góp

  • Nguyễn Văn Bình Tp Hồ Chí Minh 21:24 16/08/2018

    Thông tư soạn thảo sai, không phù hợp thực tế

    Thông tư dự thảo sai, cả đoạn a và b điểm 3 điều 1 giống hệt nhau mà nội dung lại khác nhau Thông tư quy chụp cả một loạt chức danh nhưng trong văn bản của chính phủ có công ty hạng 1 2 3, thông tư này không nêu rõ cũng không có cơ sở nào bắt người ta phải đóng bhxh 16 năm rồi có 10 năm làm quản lý. Doanh nghiệp theo cơ chế thị trường, ai làm giỏi thì làm quản lý tại sao quy định 10 năm rồi 16 năm. Ngoài ra Thông tư không làm rõ vị trí việc làm nào yêu cầu ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương?? Giảng viên dạy học mà là giáo sư phó giáo sư cũng không có làm quản lý họ vẫn là tương đương cao cấp. Tôi thấy thông tư này không phù hợp thực tế

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.409.156

Khách Online : 207