Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Viên chức

Xem toàn văn dự thảo Tờ trình về đề nghị xây dựng Luật: Tại đây

Xem toàn văn dự thảo Báo cáo Tổng kết thi hành: Tại đây

Xem toàn văn dự thảo Báo cáo đánh giá tác động và các tài liệu có liên quan: Tại đây

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 28.937.136

Khách Online : 5.995