Dự thảo Tờ trình và Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 quy định những người là công chức

Xem toàn văn dự thảo Tờ trình: Tại đây

Xem toàn văn dự thảo Nghị định: Tại đây