Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

File đính kèm

Thuyết minh xây dựng Nghị định sửa đổi Download
Dự thảo Nghị định sửa đổi Download

15 Ý kiến đóng góp

 • Quỳnh Anh Xã Phú Châu - Đông Hưng - Thái Bình 15:09 18/09/2017

  Gó ý vào dự thảo

  Đề nghị nên bái bỏ để ban hành một quyết định mới hoặc sửa đổi bổ sung các quy định liên quan đến cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Quyết định 04/2004/QĐ- BNV ngày 26/01/2004 của BNV, về nhiệm vụ cụ thể của từng chức danh, độ tuổi, trình độ theo yêu cầu đổi mới hệ thống chinh trị và công tác cán bộ trong thời kỳ mời. Vì nếu không bãi bỏ hoặc sửa đổi sẽ không giải quyết được vấn đề bức xúc hiện nay và sẽ bộc lộ nhiều vấn đề chồng chéo, phức tạp, rối ren, mâu thuẩn trong quy hoạch, đề bạt, ứng cử, đề cử, bất cập trong công tác quản lý và thực hiên chế độ đối với CBCC và đặc biệt là đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Do yêu cầu nhiệm vụ hiện nay cần phải nâng cao tiêu chuẩn vè trình độ lý lý luận chính tri, chuyên môn nghiệp vụ đối với chức danh chủ chốt Đảng, chính quyền, các đoàn thể cấp xã, phường, thị trấn với trình độ học vấn tối thiểu phải tốt nghiệp PTTH, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị phải từ trung cấp trở lên, mới đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong thời kỳ CNH- HĐH và hội nhập quốc tế, phù hợp với các quy định của Nghị quyết TW3 khóa VIII, hướng tới còn phù hợp Nghị quyết TW 6 Khóa XII của Đảng nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị dự kiến họp vào cuối năm nay, cần trẻ hóa đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu sử dụng các thiệt bị công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Mặt khác Nghị Định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của chính phủ cũng như Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/11/2011 của chính phủ quy định không cụ thể về chức năng nhiệm vụ cụ thể, độ tuổi, trình độ cụ thể nên rât bất cập trong công tác quy hoạch, đề bạt, ứng cử, đề cử dẫn đến mâu thuẫn gây bức xúc ngay trong đội ngũ cán bộ công chức ở địa phương. Không đồng ý giảm chức danh văn phòng Đảng ủy- HĐND - Thống kê vì thực tế hiện nay chức danh công chức phòng UBND, nội vụ, thủ quỹ và công chức đảm nhiệm văn phòng Đảng ủy, HĐND, thống kê có 02 người đảm nhiệm. Bây giờ gộp thành 1 chức danh công chức văn phòng UBND, HĐND, thống kê, lại sinh ra 2 chức danh bán chuyên trách khác là văn phòng đảng ủy và văn thư, thủ quỹ. Thì mục đích tinh giảm gọn nhẹ bộ máy chỉ là giảm số lượng chức danh công chức nhưng lại tăng số lượng người hoạt động không chuyên trách, mà ngân sách chi cho 02 người bán chuyên còn hơn cả công chức VPĐU như vậy xét về kinh tế thì cũng không giảm. bộ máy lại càng cồng kềnh, càng phức tạp trong công tác quản lý và chất lượng hoạt động.
 • Ngọc Mạnh Thái Bình 10:05 16/09/2017

  Chính Phủ nên xem xét và ban hành Nghị định sáng suốt, đúng thực tế tại cơ sở Chức danh văn phòng Đảng ủy nên giữ nguyên chức danh công chức như tỉnh Thái Bình đang thực hiện Hiện đang hoạt động rất hiệu quả. Góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch - vững mạnh.
 • Ngọc Bích Quảng Nam 19:43 12/09/2017

  Góp ý sửa đổi Nghị định 92

  Tôi đề nghị Văn bản ban hành phải thống nhất, nghị định sửa đổi nên thông nhất với thông báo kết luận số 31 năm 2017 của Bộ Chính trị là đồng ý chức danh VP Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phải là Cán bộ công chức. Theo thực tế, ở Cấp xã VP Đảng ủy công việc rất nhiều. Chính phủ nên quan tâm đến đội ngũ làm công tác này
 • Mã Chí Thọ Hội Nông dân thị xã 09:56 11/09/2017

  Tham gia ý kiến

  Đề nghị nên ban hành một Nghị định mới, thay thế bãi bỏ, sửa đổi bổ sung các quy định liên quan đến cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Quyết định 04- BNV. Vì nếu chỉ sửa đổi, bổ sung 2 văn bản như Dự thảo, sẽ không giải quyết được vấn đề bức xúc hiện nay và sẽ bộc lộ nhiều vấn đề chồng chéo, phức tạp, rối ren, mâu thuẩn, bất cập trong công tác quản lý và thực hiên chế độ đối với CBCC và đặc biệt là đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố. Trong trường hợp cầp thiết, cần sửa đổi NĐ 112/2011 và NĐ 92/2009 trước thì bổ sung đối tượng cán bộ cấp xã vào đối tượng áp dụng,bổ sung quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh, bầu cử, bổ nhiệm, xữ lý kỷ luật , quản lý và thực hiện chế độ đối với cán bộ và bãi bỏ Quyết định 04/2004/QĐ- BNV của Bộ Nội vụ do yêu cầu hiện nay cần phải nâng cao tiêu chuẩn đối với chức danh chủ chốt của đoàn thể cấp xã, phường, thị trấn với trình độ học vấn tối thiểu phải tốt nghiệp PTTH, trình độ chuyên môn, trình độ chính trị từ trung cấp trở lên, nhằm đáp ứng nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác vận động, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 • Lưu Ngọc Phi Sở Nội vụ Tỉnh Khánh Hòa 09:05 30/08/2017

  Góp ý xây dựng dự thảo NĐ về cán bộ, CC , người hoạt động KCT cấp xã

  Đề nghị nên ban hành một Nghị định mới, thay thế bãi bỏ, sửa đổi bổ sung các quy định liên quan đến cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, TDP hiện hành bao gồm các Nghị định 114, Quyết định 04- BNV NĐ 112/2011 Nghị định 09/2013 NĐ 29/2013 và có thể mở rộng sang các văn bản liên quan khác có quy các văn bản khác liên quan đế chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động Không chuyên trách ở cấp xã. Vì nếu chỉ sửa đổi, bổ sung 2 văn bản như Dự thảo, sẽ không giải quyết được vấn đề bức xúc hiện nay và sẽ bộc lộ nhiều vấn đề chồng chéo, phức tạp, rối ren, mâu thuẩn, bất cập trong công tác quản lý và thực hiên chế độ đối với CBCC và đặc biệt là đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố. Trong trường hợp cầp thiết, cần sửa đổi NĐ 112/2011 và NĐ 92/2009 trước thì bổ sung đối tượng cán bộ cấp xã vào đối tượng áp dụng,bổ sung quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh, bầu cử, bổ nhiệm, xữ lý kỷ luật , quản lý và thực hiện chế độ đối với cán bộ và bãi bỏ NĐ 114/2003/NĐ-CP và Quyết định 04/2004/QĐ- BNV của Bộ Nội vụ.
 • Vũ Xuân Lợi Đồng Tiến - Quỳnh Phụ - Thái Bình 09:45 29/08/2017

  Xin tham gia một số ý kiến!

  THAM GIA MỘT SỐ Ý KIẾN! Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn mục đích là tinh giảm một phần số lượng công chức cấp xã theo tinh thần Nghị quyết TW6 dự kiến họp vào cuối năm nay, mục đích là cơ cấu gọn nhẹ đội ngũ cán bộ, công chức để hoạt động có hiệu quả, tuy nhiên tôi thấy có 1 số điểm chưa hợp lý sau ví dụ: Trước đây chức danh công chức văn phòng - thống kê gồm công chức đảm nhiệm văn phòng UBND, nội vụ, thủ quỹ và công chức đảm nhiệm văn phòng Đảng ủy, HĐND, thống kê. Bây giờ gộp thành 1 chức danh công chức văn phòng UBND, HĐND, thống kê và lại sinh ra 2 chức danh bán chuyên trách khác là văn phòng đảng ủy và văn thư, thủ quỹ. Thử hỏi mục đích là tinh giảm gọn nhẹ bộ máy. 1 chức danh công chức thành 2 chức danh bán chuyên trách thì mục đính tinh giảm còn không, hay lại càng cồng kềnh, càng phức tạp. Xét về góc độ kinh tế thì sẽ không giảm, còn về con người thì trước kia chỉ 2 người, bây giờ thành 3 người. Đấy chỉ là một ví dụ nhỏ, còn một số chức danh khác. Dự thảo có nói tới việc kiêm nhiệm của cán bộ, công chức, nhưng thực tế dưới góc độ làm việc cấp xã việc kiêm nhiệm thường không thực hiện. Đối với đội ngũ cán bộ cấp xã, nhất là cán bộ phụ trách các đoàn thể, gần như hoạt động rất mờ nhạt, thậm chí làm không hết thời gian, ngược lại công chức cấp xã, mội số chức danh quá nhiều đầu việc làm cả ngày nghỉ, thậm chí làm cả buổi tối mới hết việc đề nghị các cấp có phương án xem xét./.
 • Đàm Thái Duẩn UBND xã An Thái - Quỳnh Phụ - Thái Bình 09:44 25/08/2017

  góp ý sửa đổi NĐ/92/2009

  NĐ/2009 đã tính lại lương cho cán bộ chuyên trách với bằng trung cấp mức khởi điểm là 1,86 và 2 năm tăng lương 1 lần. Cán bộ công chức với bằng trung cấp mức lương khởi điểm là 1,46 và 5 năm sau tăng 1,58 sau đó 2 năm tăng lương 1 lần như cán bộ chuyên trách. Như nêu trên cùng bằng cấp như nhau cùng vào làm việc tại thời điểm nhưng sau 20 năm công tác cán bộ công chức hệ số lương hiện hưởng là 2,86 cán bộ chuyên trách hưởng hệ số lương là 3,86. chênh lệch hệ số lương là 1,0 nghĩa là mất 10 năm công tác và 5 lần nâng lương. Vậy cán bộ công chức làm việc 30 năm mới bằng mức lương của cán bộ chuyên trách làm việc 20 năm điều đó là bất công bằng đề nghị chính phủ xem xét lại điều này
 • Nguyễn Văn Dũng UBND xã An Thái - Quỳnh Phụ Thái Bình 09:30 25/08/2017

  đóng góp ý kiến sửa đổi bổ sung NĐ/2009

  Đồng ý với phương án 2 là tăng mức phụ cấp kiêm nhiệm từ 20 lên 50 đối với cán bộ công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 01 cán bộ công chức và công chức cấp xã kiêm nhiệm 01 chức danh không chuyên trách mà giảm được 1 chức danh không chuyên trách thì được hưởng 50 mức phụ cấp của chức danh hoạt động không chuyên trách đó Thêm ý kiến là khi cán bộ công chức nghỉ hưu, trong lúc chờ đợi mà có cán bộ không chuyên trách kiêm nhiệm chức danh công chức thi trả cho cán bộ không chuyên trách đó hệ số là 1,5 ( VD thực tế đã xảy ra: khi cán bộ tài chính kế toán ở xã loại 3 nghỉ hưu trong khi chờ thi công chức tuyển dụng xã chưa có ngay cán bộ cán bộ kế toán ngay mà cán bộ không chuyên trách là tài chính ủy nhiệm thu làm kiêm chức danh kế toán thì trả cho cán bộ tài chính ủy nhiệm thu đó hệ số 1.5)
 • Lương Thị Quyên UBND xã An Thái - Quỳnh Phụ - Thái Bình 16:20 24/08/2017

  đóng góp sửa đổi ND92/2009

  Đề nghị tính lại lương cho cán công chức như cán bộ chuyên trách cấp xã theo ND92/2009 là mức khởi điểm bằng trung cấp là 1,86 Ông A Là cán bộ công chức bằng trung cấp bắt đầu làm việc 01/01/1998 mức lương khởi điểm bằng trung cấp là 1.46 sau 5 năm tăng bậc 2 là 1.58 và đến 31/12/2017 ông A được hưởng bậc lương là 2.86 Ông B là cán bộ chuyên trách có bằng trung cấp bắt đầu làm việc 01/01/1998 mức lương khởi điểm được ND92/2009 tính quay lại là 1.86 và 2 năm tăng lương 1 lần đến 31/12/2017 mức lương của ông B là 3.66 Như vậy cấn bộ công chức thiệt thòi hơn so với cán bộ chuyên trách cấp xã hệ số lả 0,8 tức là 4 lần nần lương và 8 năm đi làm đề nghị chính phủ xem xét và tính lại cho phù hợp để không có sự tiệt thòi trên
 • Lương Thị Quyên UBND xã AN Thái - Quỳnh Phụ - Thái Bình 16:06 24/08/2017

  góp y dự thỏa sửa đối ND92/2009

  Để nghị tính lại lương cho cán bộ công chức như cán bộ chuyên trách cấp xã theo ND92/2009 mức khởi điểm bàng trung cấp là 1.86 và 2 năm nâng lương 1 lần.

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.424.065

Khách Online : 394