Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

File đính kèm

Dự thảo Nghị định của Chính phủ Download