Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

File đính kèm

DuThao Download