• Thông tư 09/VBHN-BNV
    Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
  • Thông tư 08/VBHN-BNV
    Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
  • Thông tư 07/VBHN-BNV
    quy định tặng kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ.