• Nghị định 05/VBHN-BNV
  Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
 • Thông tư 04/VBHN-BNV
  Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
 • Thông tư 06/2022/TT-BNV
  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
  • Trợ cấp thôi việc theo nghị định 46/2010/NĐ-CP

   Khoản 1 Điều 12 Nghị định 46/2010/NĐ-CP quy định Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2010. Trợ cấp thôi việc quy định tại Nghị định này được tính kể từ ngày 1/1/2010. Vậy xin hỏi thời gian tính hưởng trợ cấp thôi việc từ ngày 1/1/2010 nói trên là ngày quyết định thôi việc hay ngày tính thời gian làm việc để xác định thời gian hưởng chế độ? Nội dung nêu trên được hiểu theo cách nào là đúng: 1. Thời gian nghỉ việc từ sau ngày 1/1/2010 (được tính hưởng cả thời gian làm việc trước ngày 1/1/2010) 2. Chỉ tính thời gian làm việc từ ngày 1/1/2010 trở về sau (cách hiểu này trái với quy định cách tính thời gian tại Điều 6 Nghị định này) Ví dụ 1 công chức có thời gian làm việc đóng BHXH từ năm 2003 đến 2022 thôi việc, vậy thời gian từ năm 2003 đến hết 1/1/2010 có được tính để hưởng trợ cấp không? Xem chi tiết

  • Tinh giản biên chế theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP

   Kính gửi Bộ nội vụ!. Ngày 16/4/2022 tôi có hỏi về trường hợp tinh giản biên chế theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ ( Mã phản ánh 01.127761). Đến nay tôi chưa nhận được ý kiến trả lời của Bộ nội vụ về nội dung đã hỏi: Lao động Nữ sinh ngày 10/8/1971, có đủ điều kiện tinh giản biên chế năm 2021 hay không? Nếu được tinh giản trong năm 2021 thì thời điểm tinh giản biên chế là ngày tháng nào? Rất mong sự quan tâm của Bộ nội vụ. Tôi xin chân thành cảm ơn! Xem chi tiết

  • Căn cứ để xếp lương 100% cho viên chức hoàn thành chế độ tập sự, nhưng chưa đủ tiêu chuẩn ngạch

   1) viên chức hoàn thành chế độ tập sự nhưng chưa đủ tiêu chuẩn xếp ngạch có được hưởng 100% lương ? Nếu được thì xin hỏi căn cứ pháp lý như thế nào. 2 ) viên chức được tuyển dụng năm 2020 ngạch kỹ sư có chức chỉ bồi dưỡng nhà nước ngạch chuyên viên , có được bổ nhiệm ngạch viên chưc theo khoản 3 điều 26 thông tư 101/2017 ? Xem chi tiết