Tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước

21:45 06/08/2021 | Lượt xem : 2913

Ngày 05/8, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 107-CV/BCSĐ về việc tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước theo Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW, ngày 30/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước.
Theo Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW, mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng qua các nhiệm kỳ về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đất nước.

Thông qua tuyên truyền phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp cũng như các tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường.

Nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường; làm rõ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của các cấp, các ngành cũng như  người dân đối với việc bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đất nước.

Tuyên truyền về những kết quả, thành tựu trong công tác bảo vệ môi trường thời gian qua ở các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, nhất là kết quả nổi bật, như: hệ thống chính sách, pháp luật về quản lý, bảo vệ môi trường tiếp tục được hoàn thiện; công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát về môi trường được tăng cường, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật một số vụ gây ô nhiễm nghiêm trọng; thúc đẩy sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường; nâng cao năng lực nghiên cứu, giám sát biến đổi khí hậu, dự báo khí tượng thủy văn và cảnh báo thiên tai; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế để tìm kiếm các giải pháp nâng cao chất lượng môi trường không khí, hạn chế ô nhiễm môi trường...

Đồng thời, tuyên truyền về những tác động, cản trở của sự ô nhiễm, suy thoái môi trường tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước; những khó khăn, thách thức đặt ra trong công tác bảo vệ môi trường hiện nay. Tập trung tuyên truyền, khích lệ đề xuất - khuyến khị giải pháp khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh…

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW trong Đảng bộ; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong Bộ tổ chức các hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ về đề tài môi trường. 

Ban Cán sự đảng Bộ yêu cầu người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp với cấp ủy Đảng cùng cấp trong công tác phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW. Trong công tác tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Bộ triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ cần chú trọng gắn với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đất nước. 

Yêu cầu các cơ quan thông tin, truyền thông của Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương để thông tin, tuyên truyền sâu sắc, sinh động về đề tài môi trường. Tăng cường tuyến tin, bài biểu dương, khích lệ những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đất nước. 

Ban Cán sự đảng Bộ yêu cầu Văn phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ chú trọng xây dựng môi trường cơ quan xanh - sạch - đẹp và các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về môi trường tại trụ sở cơ quan, đơn vị./

Thanh Tuấn