Quy chế quản lý công tác hợp tác quốc tế của Bộ Nội vụTải file đính kèm

17:23 18/12/2020 | Lượt xem : 1885

Ngày 18/12, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 1092/QĐ-BNV ban hành Quy chế quản lý công tác hợp tác quốc tế của Bộ Nội vụ. 
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân tiếp và làm việc với ông Park Noh-Wan, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam

Quy chế này quy định về nội dung, nguyên tắc quản lý, thẩm quyền quyết định và trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế của Bộ Nội vụ.

Về nội dung quản lý công tác hợp tác quốc tế, bao gồm: xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế và điều phối các hoạt động hợp tác quốc tế; tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài (đoàn ra) và đón tiếp các đoàn nước ngoài vào Việt Nam (đoàn vào); tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế. 

Ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế; vận động tài trợ nước ngoài cho các ngành, lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế. 

Khen thưởng đối ngoại đối với các tổ chức quốc tế, cá nhân là người nước ngoài có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

Công tác thông tin đối ngoại; theo dõi, tổng hợp thông tin, kinh nghiệm quốc tế về các ngành, lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ và các nhiệm vụ hợp tác quốc tế cụ thể khác theo phân công và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Nội vụ.

Về nguyên tắc quản lý công tác hợp tác quốc tế, phải bảo đảm an ninh quốc gia, thực hiện đúng đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với công tác hợp tác quốc tế. Tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế, chủ động hội nhập, tranh thủ sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đối với các ngành, lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ. 

Nâng cao uy tín và vị thế của Bộ Nội vụ với các đối tác quốc tế. Phân công, phân nhiệm rõ ràng, đề cao trách nhiệm và vai trò chủ động của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo quy định; bảo đảm sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác hợp tác quốc tế.

Bộ trưởng giao Vụ Hợp tác quốc tế xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế của Bộ trên cơ sở chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về đối ngoại; căn cứ chiến lược phát triển, các nhiệm vụ ưu tiên của Bộ, ngành nội vụ; các thỏa thuận quốc tế, biên bản ghi nhớ của Việt Nam nói chung và Bộ Nội vụ nói riêng đã ký kết với các đối tác nước ngoài.

Để triển khai thực hiện Kế hoạch hợp tác quốc tế, Bộ trưởng giao Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm của Bộ Nội vụ đã được Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng phê duyệt. Các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm của đơn vị mình đã được Bộ trưởng phê duyệt. 

Đối với các hoạt động hợp tác quốc tế của các đơn vị trực thuộc do Lãnh đạo Bộ chủ trì, yêu cầu các đơn vị xây dựng đề án (kế hoạch) triển khai thực hiện trình Lãnh đạo Bộ (thông qua Vụ Hợp tác quốc tế) phê duyệt trước khi thực hiện. Vụ Hợp tác quốc tế chủ động phối hợp với các đơn vị tham mưu Lãnh đạo Bộ thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm đã được phê duyệt.

Ngoài ra, Quy chế này còn quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài; quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; mời, tổ chức đón tiếp và quản lý các đoàn nước ngoài đến thăm, làm việc tại Bộ Nội vụ (đoàn vào).

Quy định về tiếp khách quốc tế; tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế; ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế; quản lý các chương trình, dự án có nguồn tài trợ nước ngoài.

Đồng thời, quy định việc nhận các hình thức khen thưởng (Huân chương, Huy chương, danh hiệu, giải thưởng...) do các tổ chức, cá nhân nước ngoài trao tặng; khen thưởng các đối tác quốc tế; công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại; bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác hợp tác quốc tế và chế độ báo cáo.

Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo đơn vị mình triển khai thực hiện Quy chế này. 

Các đơn vị có trách nhiệm thông báo với Vụ Hợp tác quốc tế và báo cáo Lãnh đạo Bộ việc phân công lãnh đạo phụ trách công tác Hợp tác quốc tế và bộ phận chuyên môn và/hoặc cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm theo dõi quá trình thực hiện công tác hợp tác quốc tế của đơn vị mình và phối hợp chặt chẽ với Vụ Hợp tác quốc tế trong quá trình thực hiện.

Bộ trưởng cũng giao Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn và kiểm tra thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh các vấn đề vướng mắc, các đơn vị báo cáo Lãnh đạo Bộ (thông qua Vụ Hợp tác quốc tế) để xem xét, giải quyết. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1991/QĐ-BNV ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế Quản lý công tác hợp tác quốc tế của Bộ Nội vụ./.

Thanh Tuấn

Tin khác