Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác hợp tác quốc tế của Bộ Nội vụ

11:01 17/11/2022 | Lượt xem : 1992

Ngày 15/11, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Quyết định số 896/QĐ-BNV phê duyệt Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế về xây dựng nền công vụ giai đoạn 2022-2026”.

Người đứng đầu các nền công vụ ASEAN chụp ảnh chung tại Hội nghị ACCSM 21

Mục tiêu chung của Đề án nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác hợp tác quốc tế của Bộ Nội vụ góp phần xây dựng một nền công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và hiệu quả”.

Phạm vi của Đề án là công tác hợp tác quốc tế của Bộ Nội vụ trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công vụ, công chức. Không bao gồm các lĩnh vực: Tôn giáo, Thi đua, khen thưởng và Văn thư, lưu trữ. Đề án được thực hiện trong giai đoạn 2022-2026.

5 mục tiêu cụ thể 

Một là, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về lĩnh vực công vụ, nâng cao uy tín và vị thế của Bộ Nội vụ, đáp ứng yêu cầu về hội nhập và phát triển. Phát triển các quan hệ hợp tác song phương, đa phương nhằm tiếp thu và ứng dụng những nguyên tắc quản trị hiệu quả, kinh nghiệm thực tiễn tốt của nền công vụ các nước ASEAN, trong khu vực và thế giới. 

Hai là, tăng cường tính chủ động, tích cực của Bộ Nội vụ trong việc tham gia hợp tác quốc tế về lĩnh vực công vụ, công chức; tham dự các diễn đàn hợp tác song phương, đa phương về cải cách hành chính và quản lý công vụ, công chức; thúc đẩy các hoạt động phối hợp, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về nội dung, hình thức, phương pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ với các đối tác nước ngoài. 

Ba là, nâng cao chất lượng, nội dung và hiệu quả của công tác hợp tác quốc tế, cụ thể là các chuyến công tác, nghiên cứu khảo sát; các khóa đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài; các thỏa thuận quốc tế, bản ghi nhớ; các chương trình, kế hoạch, dự án hợp tác; các buổi tiếp, làm việc với đối tác nước ngoài; các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam của Bộ Nội vụ. 

Bốn là, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức làm công tác hợp tác quốc tế nói riêng và cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ nói chung có bản lĩnh chính trị, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu làm việc trong môi trường quốc tế: có phương pháp và phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, khoa học; có kiến thức, kỹ năng chuyên môn chuẩn mực quốc tế; nắm vững pháp luật, quy định, thông lệ quốc tế; am hiểu về văn hoá, đạo đức; thông thạo ngoại ngữ; kỹ năng công nghệ thông tin. 

Năm là, đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền, quảng bá về nội dung, hoạt động hợp tác quốc tế và kết quả, thành tựu trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ với bạn bè, đối tác quốc tế.

8 nhiệm vụ cụ thể 

Một là, triển khai các biện pháp để đảm bảo các hoạt động hợp tác quốc tế tuân thủ đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế trên tinh thần bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau và phù hợp với luật pháp quốc tế đối với các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, qua đó nâng cao uy tín và vị thế của Bộ Nội vụ với các đối tác quốc tế. 

Hai là, củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác song phương, đa phương với các nước, các tổ chức quốc tế đã ký kết các thỏa thuận, bản ghi nhớ hợp tác; xây dựng, phát triển quan hệ hợp tác song phương, đa phương mới với các nước, các tổ chức quốc tế về quản lý công vụ, công chức và các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Trên cơ sở đó nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc, chuyển giao và ứng dụng những nguyên tắc quản trị hiệu quả, kinh nghiệm thực tiễn tốt của nền công vụ các nước ASEAN, trong khu vực và thế giới. 

Ba là, chủ động, tích cực tham gia có trách nhiệm trong các hoạt động của các hiệp hội, tổ chức, diễn đàn hợp tác song phương, đa phương về cải cách hành chính và quản lý công vụ, công chức; tận dụng cơ hội và thời cơ để có được sự ủng hộ của các đối tác quốc tế với tiến trình xây dựng, cải cách và phát triển nền hành chính của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.  

Bốn là, nỗ lực thúc đẩy các hoạt động phối hợp, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về nội dung, hình thức, phương pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ với các cơ quan, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và ở nước ngoài thông qua việc định kỳ tổ chức các hội nghị gặp mặt đối tác quốc tế, tiếp xúc thường xuyên của các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam, tham dự các hoạt động kỷ niệm, ngày lễ, các sự kiện ngoại giao của các nước diễn ra tại Việt Nam. 

Năm là, xây dựng các chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm và dài hạn của cơ quan Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ phù hợp chức năng, nhiệm vụ, phục vụ thiết thực, hiệu quả cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trịcủa Bộ. Nghiên cứu, tham mưu có chất lượng, hiệu quả việc triển khai thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) của Bộ Nội vụ. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao về hợp tác với các đối tác nước ngoài. 

Sáu là, nâng cao chất lượng, nội dung và hiệu quả của các chuyến công tác, nghiên cứu khảo sát; các khóa đào tạo, bồi dưỡng dài hạn và ngắn hạn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại nước ngoài; ký kết và triển khai các thỏa thuận quốc tế, bản ghi nhớ; xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án hợp tác; tổ chức các buổi tiếp, làm việc với đối tác nước ngoài; tham gia tích cực các hội nghị, hội thảo do nước ngoài tổ chức cũng như hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam do Bộ Nội vụ tổ chức thực hiện. 

Bảy là,
tập trung xây dựng đội ngũ công chức, viên chức làm công tác hợp tác quốc tế nói riêng và cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ nói chung theo một khung năng lực được thiết kế bài bản, khoa học, có tầm nhìn và lộ trình cụ thể, có bản lĩnh chính trị, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu làm việc trong môi trường quốc tế. Phấn đấu đến năm 2026 đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ có phẩm chất, bản lĩnh chính trị; am hiểu văn hóa - lịch sử dân tộc và đạo đức cách mạng; có trình độ, kiến thức, năng lực chuyên môn theo chuẩn mực quốc tế; cơ bản nắm vững pháp luật, quy định, thông lệ quốc tế; thông thạo ngoại ngữ; kỹ năng công nghệ thông tin. 

Tám là, đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền, quảng bá về nội dung, hoạt động hợp tác quốc tế và kết quả, thành tựu trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ trên các Trang/Cổng thông tin điện tử, tạp chí, ấn phẩm của Bộ; cung cấp thông tin chính thống cho các cơ quan thông tấn, báo chí để thông tin, tuyên truyền tới các đối tác, cơ quan, tổ chức quốc tế trong và ngoài nước.

Bộ Nội vụ ưu tiên tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng nền công vụ giai đoạn 2022-2026 trên các lĩnh vực: cải cách hành chính; tổ chức bộ máy và biên chế; xây dựng chính quyền địa phương; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Về giải pháp thực hiện Đề án, Bộ Nội vụ chủ động, tích cực phát triển quan hệ hợp tác quốc tế trong khu vực và trên thế giới; nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng chính sách, quy định và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan về công tác hợp tác quốc tế. 

Cùng với đó, phát triển nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động hợp tác quốc tế; huy động các nguồn lực trong và ngoài nước dành cho công tác hợp tác quốc tế.

Thanh Tuấn