Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cải cách hành chính cho đội ngũ công chức, viên chức Bộ Nội vụ

18:34 04/12/2021 | Lượt xem : 861

Từ ngày 01 đến ngày 03/12, tại tỉnh Thái Nguyên, Bộ Nội vụ tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cải cách hành chính cho đội ngũ công chức, viên chức Bộ Nội vụ.
Tham dự lớp bồi dưỡng có ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính; ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; ông Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; đại diện lãnh đạo và công chức làm công tác cải cách hành chính của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên; cùng các công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính phát biểu khai mạc Lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính cho biết, trên cơ sở định hướng của Đại hội XIII của Đảng về Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 và qua tổng kết thực tiễn, ngày 15/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã tham mưu xây dựng Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Đây là những văn bản có ý nghĩa định hướng quan trọng cho công tác cải cách hành chính của các Bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới.

Ông Phạm Minh Hùng nhấn mạnh, cải cách hành chính là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta trong suốt công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, là một trong những giải pháp đột phá góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Lớp tập huấn sẽ tập trung giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 76/NQ-CP và Chỉ thị số 23/CT-TTg, từ đó đạt được mục tiêu tăng cường sự phối hợp đồng bộ, triển khai có mục tiêu, kế hoạch cụ thể, gắn kết chặt chẽ giữa các đơn vị trong triển khai thực hiện cải cách hành chính, bảo đảm công tác cải cách hành chính của Bộ Nội vụ trong thời gian tới sẽ được đẩy mạnh và đạt được những kết quả tốt hơn.

Toàn cảnh Lớp tập huấn

Để Lớp tập huấn đạt kết quả tốt nhất, ông Phạm Minh Hùng đề nghị công tác tổ chức Lớp tập huấn đảm bảo thuận tiện, nghiêm túc và hiệu quả; đồng thời, đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Đề nghị các học viên tham gia Lớp tập huấn nâng cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, tiếp thu và cầu thị nắm bắt những kiến thức cần thiết để áp dụng thực hiện tại cơ quan, đơn vị; tích cực trao đổi thông tin để giải quyết những vướng mắc trong thực tế.

Ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ phát biểu tại Lớp tập huấn

Phát biểu tại Lớp tập huấn, ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ nhấn mạnh về tầm quan trọng của Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2021 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới, cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, là thời điểm rất quan trọng để triển khai các nhiệm vụ mang tính tổng thể của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 2021-2025.

Khẳng định tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, ông Vũ Đăng Minh đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần quan tâm sát sao hơn trong việc triển khai các nhiệm vụ về cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị để nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nội vụ trong thời gian tới.

Ông Phùng Doãn Hưng, Chuyên viên chính Vụ Cải cách hành chính trình bày chuyên đề tại Lớp tập huấn

Trong khuôn khổ Lớp tập huấn, các học viên đã được nghe giới thiệu các chuyên đề:

Chuyên đề 1: Giới thiệu các vấn đề chung và những nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2020.

Chuyên đề 2: Quán triệt Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thẻ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Chuyên đề 3: Triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 của Bộ Nội vụ.

Chuyên đề 4: Nội dung Chỉ số cải cách hành chính cấp Bộ; phân tích kết quả Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nội vụ, triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nội vụ.

Thùy Dương – Phương Hoa