Kiểm tra hoạt động công vụ tại UBND tỉnh Tuyên Quang

15:55 22/08/2020 | Lượt xem : 4162

Chiều ngày 21/8, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Tuyên Quang.
Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác có Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh Tuyên Quang.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang Nông Thị Bích Huệ báo cáo tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang Nông Thị Bích Huệ cho biết, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành nhiều văn bản để phổ biến, quán triệt và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trong tỉnh chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kịp thời xử lý nghiêm và công khai các hành vi tiêu cực trong hoạt động công vụ. Qua đó, nhận thức, trách nhiệm, tinh thần, thái độ thực hiện nhiệm vụ và phục vụ Nhân dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nâng lên, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.

Về kết quả thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy cấp tỉnh, cấp huyện, tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng và triển khai 08 đề án thí điểm hợp nhất 08 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện với các cơ quan Đảng có chức năng, nhiệm vụ tương đồng tại 4/7 huyện, thành phố. Cụ thể, hợp nhất Văn phòng HĐND và UBND với Văn phòng Huyện ủy thành Cơ quan Văn phòng tại 02 huyện; hợp nhất Thanh tra huyện với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thành Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra tại 03 huyện; hợp nhất Phòng Nội vụ với Ban Tổ chức Huyện ủy thành Cơ quan Tổ chức – Nội vụ tại 03 huyện. Xây dựng, triển khai 43 đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố.

Sau sắp xếp, đã giảm 107 đầu mối thuộc các cơ quan hành chính so với năm 2015; giảm 205 lãnh đạo quản lý, giảm số lượng cấp phó, giảm khâu trung gian, tinh gọn bộ máy quản lý, góp phần tiết kiệm nguồn nhân lực, phát huy được năng lực tham mưu, tổng hợp của đội ngũ công chức, viên chức trong từng cơ quan, đơn vị.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, tỉnh đã sắp xếp, hợp nhất, kết quả đã giảm 43 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 147 đầu mối thuộc đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 261 lãnh đạo quản lý.

Về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tỉnh đã thực hiện sắp xếp giảm 03 đơn vị hành chính cấp xã, từ 141 đơn vị xuống còn 138 đơn vị; giảm 39 cán bộ, công chức cấp xã, giảm 11 viên chức giáo dục và y tế, giảm 26 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Quang cảnh buổi làm việc

Về biên chế công chức hành chính nhà nước, năm 2020, tỉnh Tuyên Quang được giao 1.788 biên chế. Tính đến tháng 8/2020, số công chức có mặt là 1.564, còn 224 biên chế chưa sử dụng. Kết quả tinh giản biên chế công chức hành chính, giai đoạn 2015-2020, tỉnh Tuyên Quang đã tinh giản 220 biên chế công chức, đạt 10,9% so với năm 2015.

Về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, năm 2020, tỉnh được giao 15.358 người. Số viên chức có mặt tính đến tháng 8/2020 là 14.375 người, còn 983 người chưa sử dụng. 

Về triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm, tháng 12/2017, UBND tỉnh đã hoàn thành phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực theo vị trí việc làm đối với 20/20 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; 84/84 phòng chuyên môn thuộc 7/7 huyện, thành phố. Đối với đơn vị sự nghiệp, UBND tỉnh đã phê duyệt 10 đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; 66 đơn vị thuộc các sở, ban, ngành tỉnh; 480 đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện. Hiện nay, còn 07 đơn vị sự nghiệp sẽ được phê duyệt trong thời gian tới sau khi hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã tuyển dụng được 1.376 công chức, viên chức (93 công chức; 1.283 viên chức); tiếp nhận 98 công chức và 302 chỉ tiêu viên chức của các cơ quan, đơn vị.

Việc bổ nhiệm, quản lý, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức cũng được UBND tỉnh thực hiện đảm bảo đúng quy định. Việc bố trí số lượng và quy trình bổ nhiệm cấp phó được thực hiện nghiêm túc, không có trường hợp bố trí cấp phó vượt quá số lượng quy định của Trung ương, của tỉnh.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được lãnh đạo UBND các cấp trong tỉnh Tuyên Quang quan tâm, chỉ đạo sát sao, đảm bảo giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đã tạo được lòng tin trong Nhân dân.

Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức Trương Hải Long phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổ công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo, đầy đủ các nội dung và số liệu theo yêu cầu của tỉnh Tuyên Quang. Tuy nhiên, Tổ công tác đề nghị tỉnh Tuyên Quang báo cáo bổ sung việc thực hiện thí điểm sáp nhập một số cơ quan chuyên môn với cơ quan Đảng, đánh giá khách quan những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị các giải pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn. 

Tổ công tác đề nghị tỉnh Tuyên Quang quan tâm đến việc xây dựng Chính phủ điện tử của tỉnh, đào tạo, bồi dưỡng để có công dân điện tử. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa điều kiện, tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức trong quy hoạch. Triển khai tốt Luật Tiếp cận thông tin để đảm bảo công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin. Quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ nữ, tạo nguồn quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ nữ.

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - Hành chính (Bộ Tư pháp) phát biểu tại buổi làm việc

Tổ công tác cũng đề nghị tăng cường các lớp bồi dưỡng, tập huấn về công tác tổ chức cán bộ đối với công chức làm công tác tham mưu, đặc biệt là đối với công chức cấp huyện; gắn kết việc đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn ngạch và tiêu chuẩn chức danh; thống nhất chặt chẽ giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ; đối với cấp huyện, giữa Phòng Nội vụ và Ban Tổ chức Huyện ủy trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Thường xuyên tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đảm bảo sử dụng hết số biên chế được giao; rà soát lại điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với cán bộ quy hoạch, bổ nhiệm.

Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế Nguyễn Văn Lượng phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp tục chủ động sắp xếp, kiện toàn cơ cấu bên trong của các cơ quan, đơn vị, bảo đảm quy định về tiêu chí thành lập tổ chức, đơn vị, đặc biệt tiêu chí về biên chế tối thiểu để thành lập tổ chức, đơn vị. Đẩy mạnh việc sắp xếp, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư.

Tổ công tác đề nghị tỉnh Tuyên Quang tiếp tục thực hiện việc đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để đưa ra khỏi bộ máy những người không đủ năng lực, không đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, đảm bảo thực hiện đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật. Đồng thời, báo cáo làm rõ việc cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức sau khi thực hiện chính sách tinh giản biên chế…

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng tiếp thu, giải trình thêm các kiến nghị của Tổ công tác và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn thiện báo cáo, gửi Bộ Nội vụ trong thời gian sớm nhất. Giao Sở Nội vụ nghiêm túc triển khai thực hiện các kiến nghị của Tổ công tác và tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành các văn bản nhằm chấn chỉnh hơn nữa công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng  cũng đề nghị tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của Bộ Nội vụ và các cơ quan Trung ương để giúp cho tỉnh Tuyên Quang thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, phát triển nhanh và bền vững. Đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu tổng thể trên toàn quốc, xem xét việc tinh giản biên chế sao cho phù hợp với các địa phương, lĩnh vực, ngành, tránh tình trạng cào bằng, đảm bảo hài hòa, nhất là đối với các tỉnh đặc thù miền núi, khó khăn về biên chế trong các ngành giáo dục và y tế.

Việc giao biên chế hằng năm cần thực hiện sớm để các địa phương có phương án triển khai kịp thời; có cơ chế hợp đồng làm việc dưới 12 tháng trước khi tuyển dụng mới hoặc tiếp nhận từ nơi khác về, hợp đồng này phải trong chỉ tiêu biên chế được giao để tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương khi khuyết thiếu cán bộ do về hưu hoặc nghỉ việc, chuyển công tác.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh Tuyên Quang tại buổi làm việc, với đầy đủ 06 nội dung theo yêu cầu của Tổ công tác. Kết quả thực hiện các Nghị quyết số 18, số 19 của Trung ương và Nghị quyết số 56 của Quốc hội khóa XIV sắp xếp, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức cũng được tỉnh Tuyên Quang thực hiện cơ bản đảm bảo đúng chủ trương, chính sách, pháp luật. Tỉnh cũng giao biên chế cho các cơ quan, đơn vị không vượt biên chế được Trung ương giao, tuy nhiên, tỉnh vẫn chưa sử dụng hết số biên chế được giao…

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết số 18, số 19 của Trung ương, Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 56 của Quốc hội khóa XIV.

Thứ hai, rà soát lại các văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh ban hành, đảm bảo phù hợp với các quy định của Trung ương mới ban hành, nhất là trong vấn đề phân cấp, tổ chức bộ máy và công chức, viên chức.

Thứ ba, chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ xây dựng và ban hành các quy định mới trong công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, triển khai đồng bộ khi Chính phủ ban hành các nghị định thực hiện các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Thứ tư, chỉ đạo tổng kết việc thí điểm mô hình hợp nhất các cơ quan Đảng và cơ quan chuyên môn, đánh giá khách quan những kết quả đạt được, những hạn chế và có kiến nghị, đề xuất.

Thứ năm, chỉ đạo quyết liệt hơn và thực hiện nghiêm túc trong công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm nhất là trong thời điểm chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử Đại biểu Quốc hội; đặc biệt trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ. Công tác đề bạt, bổ nhiệm phải căn cứ theo yêu cầu, đúng quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn.

Thứ sáu, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính các cấp khi Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 24 và 37 về cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện. Tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, rà soát bổ sung đề án vị trí việc làm sau khi các cơ quan được điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ. Sắp xếp tổ chức bên trong đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập để có căn cứ tuyển dụng, giao biên chế và thực hiện chính sách tiền lương mới theo vị trí việc làm.

Thứ bảy, rà soát lại việc sử dụng biên chế được giao năm 2020, đảm bảo sử dụng hết số được giao; đẩy mạnh tinh giản biên chế đảm bảo đạt tối thiểu 10% đến năm 2021.

Thứ tám, kiểm tra, rà soát lại việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, xác định lại địa giới hành chính các xã sau khi sắp xếp để chuẩn bị tốt nhất cho việc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.

Thứ chín, chỉ đạo việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 30C của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Thứ mười, chỉ đạo tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt từ nay đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.

Thanh Tuấn